9. juni skal kommunestyrene på Hadeland ha et felles møte. Den eneste saken som skal behandles, er «Videreutvikling av Hadeland Energi AS». Sakspapirene er unntatt offentlighet.

Det foreligger riktignok en såkalt «sladdet» utgave av sakspapirene, men her er så mye utelatt at den er verdiløs som informasjon.

Det saken gjelder, er om Energiselskapet Buskerud (EB) skal overta nett- og strømselskapene til Hadeland Energi (HE) gjennom en fusjon. Et flertall i styret i HE anbefaler dette. To styremedlemmer, Kai Glemmestad og Ole Edv. Backe går imot.

Slik saken foreslås håndtert, er det helt umulig å få et grunnlag for å vurdere klokskapen i styreflertallets forslag. Hva slags vurderinger rådmannen i Gran har gjort i saken vet vi heller ikke. Det vi vet, er at to erfarne styremedlemmer ikke synes forslaget er fornuftig.

Offentligheten trenger kunnskap om det som her er foreslått, og det er vanskelig å skjønne hvorfor vi ikke kan få det. Forhandlingene mellom partene er sluttført, det foreligger en avtale som et flertall i styret i HE anbefaler. Før endelig vedtak blir gjort, må vi få greie på hva denne avtalen innebærer.

Jeg var ansvarlig for disse forhandlingene fra HEs side fra de startet for omtrent et år siden og til i november, og jeg vet litt om hva som var utgangspunktet og forutsetningene for å starte en slik prosess – og dermed også hva som må kreves av resultater for å kunne anbefale en eventuell avtale. Det viktige var å se helheten i virksomheten på Jaren: Kraftproduksjon, strømsalg, nettdrift, bredbånd. Vi var innstilt på at nye løsninger kunne føre til at visse deler av virksomheten ville bli flyttet ut, men forutsetningen måtte være at vi fikk noe tilbake, slik at helheten ble positiv.

Så langt det er mulig å se av den sladdede versjonen av sakspapirene, dreier det seg nå utelukkende om strømsalg og nett. Og det vi kan lese om forpliktelsene fra EBs side, begrenser seg til å «videreføre videreutvikle nettvirksomheten på Jaren og bidra til å bygge et sterkt kompetansemiljø innenfor nettselskapet på Jaren». Særlig konkret er det ikke, satt opp mot de helt klare konsekensene en fusjon vil føre med seg når det gjelder dagens aktivitet i HE.

Jeg trekker den konklusjonen at HE ikke har oppnådd noe som helst når det gjelder den totale aktiviteten på Jaren, men tvert om må gi fra seg vesentlige deler av det selskapet i dag har ansvaret for. De økonomiske vurderingene som er gjort har vi ikke tilgang til, heller ikke verdsettingen av HEs strømnett. Det vi vet, er at dagens nettvirksomhet har gitt et betydelig positivt resultat, med en effektivitet som har ligget helt i tet sett i landsmålestokk.

Det er naturligvis styret som har best innsikt i det underlagsmaterialet som har ført fram til styreflertallets forslaget om fusjon. Derfor burde almenheten ha fått kunnskap om dette, slik at vi kunne fått en åpen debatt. Jeg vil imidlertid legge stor vekt på at Kai Glemmestad, tidligere styreleder og fortsatt styremedlem, ikke slutter seg til dette forslaget. Han gir ingen begrunnelse for sin konklusjon, men det er innlysende at han gjennom sin dissens markerer at den foreliggende avtalen ikke er god nok.

Jeg vil oppfordre kommunestyrene til å si nei til denne avtalen. Den tilfredsstiller slik jeg kan forstå det, langt fra de krav som ble lagt til grunn da prosessen startet, og gir få eller ingen garantier for videreutvikling på Hadeland.