– Flere uttrykker engstelse for igjen å måtte bli alene på vakt, med det store ansvaret dette innebærer. Pandemien har gitt oss et pusterom fra dette, og vi har nå to års erfaring med bedre bemanning. Det gjør det enda vanskeligere å måtte gå tilbake til ordinær grunnbemanning.

Det sier arbeidsleder Vera Schjølberg.

Mange arbeidsoppgaver

Den interkommunale legevakten for de 23.000 innbyggerne i Gran og Lunner er nemlig vanligvis bemannet med én sykepleier i åpningstiden fra 15 til 23 mandag til fredag.

I helgene er den åpen fra 08 til 23, og da bistår en midtvakt ni timer per dag. Dette er stort sett en helsesekretær eller ambulansefagarbeider.

Allerede i 2016 ble det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som viste at det å være én sykepleier på jobb var på grensen til det forsvarlige. Både for pasientene og de ansatte.

– Sykepleieren på vakt skal betjene nødnett, telefon, ekspedisjon med venterom, laboratoriet, akuttrom og observasjonsrom. I tillegg skal den administrere, observere og kontrollere gitte medisiner, utføre korrekt journalføring og besørge kontinuerlig, nødvendig smittevern, sier Schjølberg.

I akutte situasjoner kan ting gå svært raskt, noe som innebærer at sykepleieren til enhver tid må ha fullt fokus på sykeste pasient, i tillegg til øvrige arbeidsoppgaver.

– Faren for feil behandling og feil medisinering øker i takt med arbeidspresset. Dersom én sykepleier må stå i dette alene forsvinner muligheten til dobbeltkontroll av medisiner og å ha oversikt over hele legevaktens lokaler, sier Schjølberg.

Må stenge legevakten

Fare for brudd på taushetsplikten er et annet aspekt. Over telefon skal sykepleieren kartlegge, vurdere, prioritere og fastsette tiltak.

– Hvis én sykepleier må besvare oppkall over nødnettet og telefon, samtidig som pasientbehandling pågår, kan det bli utfordrende å overholde taushetsplikten, sier Schjølberg.

Vakthavende lege kommer til legevakten på tilkalling. Det innebærer at sykepleier kan risikere å måtte være alene med alvorlig syke pasienter i opptil 20 minutter.

– Sykepleieren risikerer også å måtte rykke ut alene i akutte situasjoner på utkall fra AMK, dersom det ikke er ambulanse eller lege tilgjengelig. Legevakten vil da være forlatt, låst og ubetjent, sier Schjølberg.

Lunner og Gran kjøper telefonsentraltjeneste av Gjøvik interkommunale legevakt. Av de nesten 3000 pasientkontaktene til Lunner og Gran legevakt i årets fem første måneder, er bortimot 2000 henvist fra Gjøvik. De siste drøyt 1000 kommer fra hjemmesykepleien, institusjoner, AMK, politi og andre.

– Dette innebærer at om lag 35 prosent av alle henvendelser vi håndterer går utenom legevaktsentralen, noe som igjen betyr en stor ekstrabelastning for bemanningen.

Oppfølgingen av hver enkelt pasient tar også mer tid, det er flere henvendelser og generelt økt press på legevakten.

Har mistet ansatte

Arbeidslederen forteller at hun har store problemer med å skaffe nok kvalifisert personell til å dekke opp vakter så lenge bemanningsspørsmålet står ubesvart. Flere skal ha takket nei etter at de har blitt informert om at de er alene på vakt.

– Vi har dessverre mistet flere svært dyktige medarbeidere de siste årene på grunn av frykten for å måtte være alene med alt ansvaret, i tillegg til at stillingene blir så små at de er mer til heft enn glede, sier Schjølberg.

Hun håper at den politiske behandlingen i Gran og Lunner viser behovet for fast økt grunnbemanning, og at dette vedtas.

– I så fall kan større stillinger lyses ut og besettes av godt kvalifisert personell.

Politisk behandling

Spørsmålet skal behandles av de folkevalgte i begge kommunene. Først i Gran, der saken står på agendaen i formannskapsmøtet torsdag 9. juni. Kommunestyrene har siste ord i saken.

Legevakten trenger 400.000 kroner for å kunne opprettholde bemanningen ut året. Grans andel er 240.000, Lunners 160.000 kroner.

Rådmannen i Gran anbefaler å bevilge pengene. Innstillingen i Lunner er foreløpig ikke klar.

Den økte bemanningen under pandemien har vært dekket av koronamidler, og utgiftene for de fire første månedene i år er forventet dekket av refusjon av samme type midler.

Det ble dessuten satt av 500.000 kroner til økt bemanning i budsjettet for 2022, men dette er ikke nok for å dekke hele året.

Det var også planlagt en ekstern evaluering av legevakten og bemanningen i år, men den er utsatt til neste år fordi det ikke er avsatt midler til en slik utredning – og fordi man avventer resultatet fra en lignende evaluering av Gjøvik interkommunale legevakt.

Fram til denne utredningen er gjennomført i Gran og Lunner, er det vurdert at det fortsatt bør være to ansatte på vakt.

Dersom det ikke blir bevilget mer penger, må legevakten gå tilbake til opprinnelig bemanning fra september.

Lunner og Gran legevakt håndterte totalt 2943 pasientkontakter i årets fem første måneder. Det betyr med stort og smått et snitt på 19,5 pasientkontakter til legevakten per dag:

Årsak til pasientkontakt

Januar – mai 22

Kommentar

Oppmøte på time

1665

Meldt via Gjøvik interkommunale legevakt (GIL)

Sykebesøk i hjemmet

25

Hovedsakelig dårlig eldre hjemmeboende

Sykebesøk institusjoner

28

Sykehjem i begge kommuner, herunder både private og kommunale

Bistand ved dødsfall

20

Hovedsakelig i hjemmet og på institusjoner

Ambulanse

263

Pasienter fraktet til legevakt for vurdering

Utrykning

7

I all hovedsak tilfeller hvor legevakten må rykke ut som First Responder – dvs i stedet for/i påvente av ledig ambulanse

Politi

27

Pasienter innbrakt legevakt fra politi for utvidet blodprøve rusmistanke

Konsultasjoner avklart via telefon

326

Rådgiving fra lege, mye til hjemmesykepleie/institusjoner/ambulanse

Silt/avklart telefon

285

Telefoner meldt fra GIL/hjemmesykepleie/institusjoner som avklares og rådgives av bemanning i vakt og ikke settes opp til lege.

Uanmeldt

128

Pasienter som møter direkte på legevakt uten avtale

Uavklart/avventer

49

Hovedsakelig meldt via AMK – utkall som går direkte sykehus eller avsluttes i hjemmet