Arild og Tore Gulbrandsen kjøpte den mye omtalte eiendommen Lidskjalvgutua 5 tidligere i sommer gjennom selskapet TG Eiendom Gran AS. Planen er å utvikle denne og naboeiendommen med leilighetsbygg.

LES OGSÅ: Fikk tilslaget på sentrumseiendom – satser på leiligheter

På den ene eiendommen, Linnerud, ligger et hus og et uthus som i så fall må rives. Gran kommune har mottatt søknad om riving, og har sendt saken til fylkeskommunen for uttalelse.

Sammen med søknaden ligger en fersk uttalelse fra Lars Stålegård, som er bygningsvernrådsgiver ved Randsfjordmuseene.

Han peker på at Linnerud har høy vurdering i Sefrak, og er pekt på som spesielt viktig i Gran kommunestyres temaplan for natur- og kulturarv.

Planen er utarbeidet for å ivareta verneverdige miljøer og enkeltelementer i Gran kommune. Linnerud er satt opp i siste kvartal av 1800-tallet, med ombygging i andre kvartal på 1900-tallet. Huset er i vernekategori 2 i Sefrak. Vernekategoriene i Sefrak er vektet fra 1 til 4, 1 er høyest verneverdi og 4 lavest. Uthuset er ikke registrert i Sefrak.

– Linnerud er viktig som del av den tidligere tettstedsdannelsen. Stedet er godt bevart, ligger meget godt synlig for de fleste som er innom Gran sentrum, og tjener slik som en viktig del av grunnlaget for fortolkningen av tidsdybden i Gran som tettsted, heter det i hans vurdering.

 

Etterlyser tilpasning

Stålegård mener begge bygningene er i strukturelt god stand. Han mener uthuset kan brukes som det er med mindre utbedringer. Våningshuset vil trenge oppussing av bad og kjøkken, oversyn av tak og utbedring av setningsskader i grunnmuren.

– En lettere tilbakeføring av våningshuset, som gir huset tilbake sitt opprinnelige fasadeuttrykk, vil gjøre Linnerud til et praktfullt skue, skriver Stålegård.

 

Han legger også til i sin rapport at Gran har fått mye ny sentrumsbebyggelse de siste 15 årene. Han beskriver mye av den nye handelsbebyggelsen som «lagerarkitektur». Boligblokkene og kontorene har etter hans oppfatning inspirasjon fra 50-/60-tallets modernisme med flate tak, farget i hvitt og grått.

– Jeg etterlyser mer variasjon og tilpasning av ny bebyggelse, samt bevaring av noe av det gamle, slik at ikke særpreget til Gran går tapt, skriver han.

Kommunen er positiv

Gran kommune kjøpte den aktuelle eiendommen for 550.000 kroner i 1997 for å sikre utviklingsmuligheter og parkering i sentrum av Gran. I juli ble den solgt for 4,7 millioner kroner.

Gran kommune skriver i brevet til fylkeskommunen at eiendommen, til tross for sin historisk viktige bakgrunn, er en sentral del av utvikling av Gran sentrum og miljøgate.

– Intensjonen med å opparbeide miljøgate i gamle riksveg 4, er å tilrettelegge for stedsutvikling med bebyggelse i linje mot miljøgata. Det er påbegynt en planprosess for regulering av eiendommen i tråd med ønsket sentrumsutvikling for Gran. Kommunen er positive til utvikling, og anser at hensyn til bevaring bør veies opp mot hensyn til ønsket stedsutvikling av sentrum, heter det i kommunens vurdering. Eiendommen er regulert til sentrumsformål, og ligger delvis innenfor plan for ny miljøgate.

Fylkeskommunen har frist til 15. oktober med å komme med en uttalelse.

Bildeserie

Bildeserie: Linnerud-eiendommen i Gran sentrum

Dette er Sefrak

Sefrak er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret.

I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren.

Hovedformålet med Sefrak-registeret er, ifølge Riksantikvaren, først og fremst et generelt kulturhistorisk register, blant annet til bruk i lokal forvaltning.

Gran kommune ønsker å ha fokus på lokalhistorisk byggeskikk, men samtidig tilrettelegge for utvikling av allerede eksisterende eiendommer.