Gå til sidens hovedinnhold

Live (47) frykter monstermast vil ødelegge for naturmangfoldet: – Jeg skjønner behovet, men ikke plasseringa

Onsdag skal planutvalget i Gran kommune behandle dispensasjonssøknad fra Telenor om oppføring av ei 24 meter høy mast og hytte på Raknerud i Gran. Nå har flere reagert på plasseringspunktet for den planlagte masta.

En av disse er Live Lyngstad, og hun ber politikerne om å følge føre-var-prinsippet.

Det er Telenors utbygging av telenettet som ligger til grunn for søknaden som skal behandles i møte i planutvalget førstkommende onsdag. Søknaden gjelder fritak fra formålet i kommuneplanens arealdel som omhandler landbruks-, natur- og friluftsformål slik at utbygger kan oppføre ei 24 meter høy mast og et utstyrshus på en høyde på Raknerud i Gran.

Rådmannen innstiller på dispensasjon

Rådmannens innstilling er å innvilge søknaden om dispensasjon under visse vilkår. Dette er vilkår som sikrer at naturmangfoldet ikke påvirkes, krav om skånsom transport av utstyr samt vern av eventuelle ukjente kulturminner som måtte bli funnet.

I tillegg stilles det krav om at utstyr og bygg skal ha jordfarge som på best mulig måte glir inn i landskapet.

Live Lyngstad er nabo til stedet hvor masta er planlagt, og har jobbet hardt for å få en ny vurdering av plasseringa.

– Her snakker vi om å sette opp ei mast midt i et område med utvalgte naturtyper, det vil si naturtyper som har fått status som viktig for bevaring av naturmangfoldet. I dette tilfellet er det snakk om åpen grunnlendt kalkmark, som blant annet gir vekstgrunnlag for truede blomster og tiltrekker seg sjeldne insekter. Til sammen utgjør disse områdene kun tre til fire kvadratkilometer i hele Norge, sier Lyngstad.

Påvirker næringsgrunnlaget

Hun forteller at stedet er definert som en av Hadelands største forekomst av planten Dragehode, som er en truet art.

Selv om masta og bygget ikke berører denne grunnen direkte, vil det kunne forringe området som turområde.

– Det er mange som benytter området, og vi har etter beste evne forsøkt å tilrettelegge så godt vi kan. Vi har også satt opp grinder slik at turgåere har lett tilkomme til Kongevegen og vegen over til Granavollen, forteller Lyngstad.

Som driver av gården har hun mange aktiviteter for mennesker i alle aldre, deriblant barn. I tillegg har hun ytterligere prosjekter på gang.

– Det er snakk om næring som en del av livsgrunnlaget vårt. Dette er aktiviteter som blant annet bygger på det estetiske i dette vakre landskapet. Derfor skjønner jeg ikke hvorfor masta må plasseres nettopp der de har tenkt. Det finnes mange høyder rundt her, sier hun.

LES OGSÅ: Nå kutter Telenor fasttelefonen: – Hvis du får hjerteinfarkt her så dauer du

Lyngstad kan også fortelle at masta vil stå helt inntil kalkgranskog, og at det på tegningene kan se ut til at søker ikke har tatt høyde for krav om avstand. Dette får hun støtte for av Miljøfaglig Utredning, som konkluderer med at plasseringen av mast vist på kart fra Telenor ligger kun et par meter fra kalkgranskogen.

Dette er forhold rådmannen også har satt som vilkår i sin innstilling. Der presiserer han at mast og utstyrshytte må plasseres minst fem meter fra kalkgranskog.

Føre-var-prinsippet

Live Lyngstad oppfordrer politikerne til å være føre-var. Hun er spesielt skeptisk til en eventuell utbygging av masta.

– Jeg kan se for meg at behovene endres med tiden, og at det vil kunne bli behov for utbygging av masta. Da vil vi kunne se et helt annet byggverk enn det som er presentert i dag, sier hun.

Dokumenter til saken viser at masta har langt flere antenner på toppen enn det som tidligere er angitt. Dette mener hun er et usikkerhetsmoment politikerne må være bevisst ved behandling av saken.

– Når masta er godkjent, er det ingen mulighet for å kontrollere det som settes opp. Det presiseres også i kontrakten at grunnretten omfatter rett til vedlikehold, fornyelse, utvidelser og endringer av anlegget, sier hun.

I rådmannens innstilling stilles det også krav til at utbygger skal tillate andre teleaktører å bruke masta. Dette mener Lyngstad er en av grunnene til at masta må bygges et annet sted.

– Dette øker risikoen for at denne bygges ytterligere ut, noe som vil kunne bli utfordrende med tanke på krav til avstand fra kalkgranskogen. Dersom en utbygging ikke kan gjennomføres fordi den kommer i konflikt med skogen, vil det blir behov for ytterligere ei mast i et nytt område. Da virker kravet om flere brukere mot sin hensikt slik jeg har forstått saken, sier Lyngstad.

LES OGSÅ: Bredbånd til Granåsen – og ellers i Gran kommune

Ber om annen plassering

– Jeg skjønner behovet for masta, men jeg skjønner ikke plasseringa. Vi mener at vi ikke har fått noen god forklaring på hvilke andre områder som er vurdert, hevder Lyngstad, som har samlet inn 140 underskrifter som er overlevert kommunen.

– Dette er underskrifter til folk som er engasjert i stedet, enten det er turgåere, noen som har vært her på aktiviteter eller på annen måte har tilknytning til området. Jeg er sikker på at vi kunne samlet inn mange flere, sier hun.

Les også

Nå blir det endelig miljøgate i Gran: – De siste avtaler inngås i disse dager

Raknerud enklere enn Sølvsberget

Virksomhetsleder for plan- og bygningsavdelingen i Gran kommune, Anne Borgedahl, sier til avisen Hadeland at saken har pågått lenge, og at den nå er klar for behandling i planutvalget.

Hun forteller at det legges stor vekt på i hvilken grad utbyggere setter spor etter seg i naturen.

– Her skal det ikke bygges veg, da hadde vurderingen være en helt annen. Alt materiell skal fraktes inn med helikopter, det er positivt, sier Borgedahl.

Hun forteller videre at vurderinga av Raknerud var enklere enn for Sølvsberget.

– Det handlet både om naturmangfoldet og det estetiske, sier virksomhetslederen.

I desember ble søknaden fra Telia Towers Norway AS om å få sette opp mast og utstyrshytte på Sølvsberget avslått. Dette avslaget er ifølge Borgedahl påklaget.

– Beslutningene i planutvalget kan påklages. Skjer det går saken først tilbake til utvalget som ser på saken på nytt. Velger de å stå på sin beslutning, sendes saken over til Statsforvalteren i Innlandet, sier hun.

Onsdag behandles også tilsvarende søknad for etablering av mast på Hennung.

Technogarden AS, samme søker som på Raknerud, søker på vegne av tiltakshaver Telenor AS om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel om tillatelse til oppføring av en 24 meter høy mast og tilhørende utstyrshytte på Hennung.

Kommentarer til denne saken