I dag ble revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2023 lagt fram. Der varsles en sårt tiltrengt styrking av kommuneøkonomien for alle norske kommuner. For Gran betyr det en styrking av inneværende års budsjett med snaut 8,5 millioner!

Å sørge for trygg økonomisk styring og gode tjenester er det viktigste vi kan gjøre for å redusere ulikhet, kutte klimagassutslipp og holde flere i jobb. I Gran kommune har vi ansatte som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag til tross for at vi er den kommunen i Innlandet med lavest inntekt pr. innbygger. For å kunne opprettholde tjenestene på et godt nivå, ta vare på våre ansatte og våre eiendommer og samtidig ruste oss for å takle framtidas utfordringer trenger vi en styrket kommuneøkonomi.

Som politisk ledelse er vi derfor glade for at regjeringen fortsetter å levere på løftet sitt om å styrke kommuneøkonomien. Takknemlig på vegne av våre innbyggere, ansatte og brukere. For selv med økte kostnader til lønn og prisvekst øker kommunes skatteinntekter enda mer.

I Gran kommune øker altså inntektene våre med nesten 8,5 millioner kroner i 2022 sammenlignet med hva regjeringen la til grunn for vår kommune i desember 2021. En stor del av dette skyldes engangsinntekter. I Gran får vi en inntekt på 4,6 millioner kroner som sannsynligvis skyldes økte utbytter når regjeringen økte skatten på aksjeutbytte. Ytterligere 3,8 millioner kroner er en skatteøkning som vi drar med oss inn i neste år sammen med økningen i frie inntekter som regjeringen varslet i dag.

Dette gjør at vi både kan sette mer penger på bok i 2022 og har økt handlingsrom i år og neste år til å utvikle velferdstilbudet i kommunen. I går satt vi og planla formannskapets budsjettarbeidsmøte 16. juni. Vi vet vi må rigge oss for i løpet av få år å kunne ivareta en betydelig økning i antall eldre og at vi må gjøre betydelige investeringer for å klare dette. Samtidig ønsker vi at ungene våre skal sikres høy kvalitet i barnehage og skole og at vi kan bruke mer ressurser på å legge til rette for næringsutvikling, stedsutvikling og boligbygging slik at kommunens attraktivitet øker og vi får til en ønsket befolkningsutvikling. Etter dagens nyhet blir det litt lettere å starte budsjettprosessen.

Takket være stram økonomistyring, dyktige medarbeidere og god skatteinngang har vi de siste årene klart å sette av så mange penger på bok (drøyt 154 millioner ved årsskiftet) at ikke alle nye investeringer fullt ut må lånefinansieres. Da er det viktig at vi får inntekter nok så vi slipper bruke av oppspart kapital for å klare løpende drift.

Så takk for dagens gode nyhet fra en regjering som lytter til sine ordførere!