GRAN: Rapporten består i realiteten av fire sider dersom tittelsiden og sistesiden (der det står én setning) tas bort. Kontrollutvalget i Gran hadde dokumentet til behandling i siste møte, konkluderte med at de trenger mer kjøtt på beinet.
– Det har hele tiden vært planen at de tre kontrollutvalgene på Hadeland skulle ha et oppsummerende, og forhåpentligvis avsluttende, møte om underslagssaken når rapporten fra eierutvalget ble ferdigstilt, forklarer Hagen.
Ambisjonen er nå å holde et slikt fellesmøte før sommeren.

Detaljerte orienteringer

For å kunne gjøre det, mener imidlertid kontrollutvalget i Gran at de har behov for mer informasjon. I rapporten som ble offentliggjort like før påske, står det noen setninger som kontrollorganet har bitt seg merke i:
«Eierutvalget har ved flere anledninger både skriftlig og muntlig rapportert til eierne om sitt arbeid og de vurderinger som er foretatt ... Videre ble det den 4. desember 2014 avholdt et eiermøte mellom eierne av HRB og Eierutvalget. På dette eiermøtet ble det gitt en omfattende orientering om arbeidet i Eierutvalget, herunder de vurderinger, anbefalinger og konklusjoner som er foretatt ... Det vil i denne rapporten i begrenset utstrekning bli gitt en nærmere begrunnelse eller redegjørelse for utvalgets konklusjoner, da dette i utvidet forstand er redegjort for og rapportert om i møter med eierne», står det i rapporten.

– Et nei vil overraske meg

Et enstemmig kontrollutvalg i Gran har bedt om å få oversendt korrespondanse mellom eierne og eierutvalg, samt kopi av presentasjoner som er gitt fra eierutvalgets side. Det samme gjorde Lunners kontrollutvalg i sitt møte mandag denne uken.
– Det vil overraske meg om de sier nei, ettersom dette er en sti vi trådte opp i fjor høst da vi til slutt fikk granskingsrapporten oversendt. Men jeg har forståelse for at de synes det kan være problematisk. Når vi får det fra dem, gjelder offentlighetsloven. Da må vurdere hva som eventuelt må unntas offentlighet dersom eksempelvis pressen ber om innsyn i det vi har fått tilsendt, sier Hagen.
Pål Skjæggestad som representerer Energiselskapet Buskerud, én av tre HRB-eiere, har tidligere uttalt i Hadeland at han hadde håpet på en mer fyldig og detaljert rapport.