Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har det blitt vanlige folks tur til å betale strømpriser som gjør at vanlige folk må ha ekstra bostøtte og melde seg på Nav for å overleve.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Gran følger etter sine moderpartier i regjeringa, og nå blir det vanlige folks tur til å vedlikeholde kommunale veger.

Det skal dannes 80 veglag. For at kommunen skal spare 1,6 millioner skal vanlige folk organisere grusing, støvdemping, reparasjon av grøfter, snøbrøyting og strøing. I tillegg skal veglaget sørge for kartlegging av hvem som bor i husene, sørge for fakturaer, purringer, inkasso og regnskap. Forutsatt 80 veger og 10 husstander med tre i hvert hus berører dette 2400 innbyggere. Kostnadene for medlemmene blir flerdobbelt av det som det koster kommunen i dag. For det første vil ikke et lite veglag få samme gunstige pris som kommunen kan få gjennom anbud. I tillegg må veglagene betale 25% merverdiavgift, noe kommunen slipper, etter det jeg forstår.

Det minste vi må forlange er å få vite hvordan det er tenkt at noen skal si seg villige til å være ansvarlig for veglagene.

1,6 millioner skal redde Gran kommunes økonomi. Det faller på sin egen urimelighet. Eiendomsskatten har økt fra 5,5 mill. kr. i 2019 til 19,8 mill. kr. i 2022. Bare her har skatten økt med 14,3 mill. kr. I tillegg ble det valgt å bygge sykehjem på Sagatangen til tross for at Skjervum var anslått til å bli 70 til 100 millioner billigere.

Tilliten til AP og SP i Gran vakler. Er dere villige til å tape neste valg på grunn av 1,6 millioner kroner?

AP og SP bidrar til i til politikerforakt Gran kommune. Først ble eiendomsskatten nesten firedoblet. I utgangspunktet skulle eiendomsskatt dekke infrastruktur som veger og gatelys. Så blir det vedtatt å privatisere 80 lokale veger for å spare 1,6 millioner kroner.

Les også

Nedklassifisering – eller «privatisering» – av kommunale bilvegar

I forslag til vedtak fra rådmann står det: «Det er nødvendig å finne aktuelle tiltak som ikke rammer de svakeste og som gir reell reduksjon i kostnader»

Det bor garantert noen av de svakeste i alle de foreslåtte vegene. I vegen jeg tilhører er det cirka 40 personer, derav cirka 15 pensjonister. Er ikke en minstepensjonist som har fått skyhøye strømregninger, kommunale avgifter og eiendomsskatt av de svakest stilte?

Dannelse av veglag kompliseres ytterligere da det ifølge Veglova er brukerne av vegen som skal være deltakere i veglaget, og det kan omfatte andre enn de som bor der. Hva med hjemmetjenesten, renovasjonsbiler, postbiler også videre. Skal de være medlemmer av veglaget?

Det er skremmende at vedtaket er gjort etter at følgende står i saksframlegget «Rådmannen har tidligere vist til at de av kommunens innbyggere som berøres av et vedtak om å nedklassifisere kommunale veger verken har rett til forhåndsvarsel eller klagerett på vedtaket. Det kreves heller ikke høring av vedtaket.»

Dette er overkjøring på en måte som tilhører autoritære land.

Forslag legges ut til høring 10. januar med seks ukers frist.

For de som er interessert, finnes dokumentene på Gran kommune under kommunestyremøte 16. desember. Her kan en lese om hvordan kommunen ser på sine innbyggere.