KS og NHO jakter på Norges beste vertskapskommune

Jon Kristiansen, direktør NHO Innlandet.

Jon Kristiansen, direktør NHO Innlandet. Foto:

NHO og KS jakter nå på Norges beste vertskapskommune for næringslivet, og målet med konkurransen er å løfte fram kommuner som har et velfungerende samarbeid med bedrifter.

DEL

– Alle kommuner er opptatt av å skape arbeidsplasser. Uten et velfungerende samarbeid mellom bedrifter og kommuner klarer vi ikke å skape attraktive byer og lokalsamfunn. NHO og KS jakter derfor nå Norges beste vertskapskommune for næringslivet, sier regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen.

NHO og KS samarbeider nå om å løfte fram flere gode eksempler på hvordan kommuner og lokalt næringsliv kan jobbe sammen for vellykket næringsutvikling. KS og NHO har derfor tatt et felles initiativ for å fremme gode vertskapskommuner for næringslivet.

Gode vertskommuner for næringslivet

Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn.

– Sammen med flere fylkeskommuner tar vi nå initiativ til en pris vi har kalt «Gode vertskapskommuner for næringslivet». Hovedmålet med initiativet er å skape en positiv oppmerksomhet om et viktig samfunnsområde, og samtidig stimulere til dialog og rolleforståelse mellom kommuner og næringsliv, sier Kristiansen.

Mange jobber godt

Flere kommuner med ordførere og rådmenn i spissen jobber veldig godt med sitt lokale næringsliv.

– Kommuner og næringsliv trenger gjensidig forståelse. Næringslivet må har kunnskap om kommunenes roller og muligheter, og kommunene må forstå næringslivets behov og ambisjoner. Samtidig tror jeg vi har mye å gå på. Vi må lære av hverandre og la oss inspirere av de gode eksemplene som finnes landet over. Vi ønsker flere næringsaktive kommuner. Da er god dialog lokalt en forutsetning, sier Kristiansen.

Heder og ære

Målet med initiativet er å løfte fram kommuner som har gjort noe fortjenestefullt overfor næringslivet. Prisen kan deles ut på bakgrunn av enkelttiltak på området, eller begrunnes i et godt helhetlig arbeid på feltet.

– Vi er opptatt av å få fram gode historier og løsninger fra kommuner over hele landet. De regionale juryene har derfor stor frihet i sine skjønnsmessige vurderinger. Prisen skal framheve eksempler og kommuner som er flinke på området ut fra sin kontekst. Fortrinnsvis skal vi framheve kommuner som har gjort mer enn det er grunn til å forvente ut fra forutsetninger om lokalisering, størrelse og næringsgrunnlag, avslutter Kristian Kopperud i KS.

Nominer gode kandidater

Det er lagt opp til en enkel konkurranseform hvor kommuner og bedrifter kan nominere kommuner gjennom en begrunnet nominasjonen. I nominasjonsteksten ber vi ikke om mer enn en begrunnelse for hvorfor akkurat denne kommunen fortjener en pris som god vertskapskommune for næringslivet.

På bakgrunn av nominasjonene kåres én vinner i to kategorier, små og store kommuner, i utgangspunktet over/under 15000 innbyggere. Grensen kan fravikes ut fra regionale forhold. Nominasjonsfristen er allerede 15. mars.

Det skal kåres både regionale og nasjonale vinnere i hver kategori. De regionale vinnerne utgjør kandidatene i den nasjonale kåringen. 

De regionale grensene i kåringen følger NHOs regionale inndeling som er sammenfallende med den nye fylkesstrukturen med unntak av Oslo som er inkludert i Viken.

Regionale vinnere kåres i løpet av mars og nasjonale vinnere kåres på Kommunalpolitisk Toppmøte 9. april.

Fakta om konkurransen

Hva er en god vertskapskommune?

Det å være en god vertskapskommune kan ikke defineres snevert etter en presis mal. Gode vertskapskommuner kan fremstå på ulike måter, og må ikke tilfredsstille noen absolutte kriterier. Men de må være opptatt av det som er viktig for sitt næringsliv, og gjøre noe for å imøtekomme dette. Under har vi listet opp noen faktorer som kan danne grunnlaget for å nominere en kommune som en «God vertskapskommune for næringslivet»

Aktiv overfor næringslivet

Har kommunen relevante planer og strategier?

Er kommunen attraktiv for næringslivet å være lokalisert i?

Kjenner kommunen næringslivets behov?

Legger kommunen til rette for at nye bedrifter (herunder gründere) kan etablere seg?

Omstilling

Tar kommunen i bruk nye løsninger, herunder teknologi i sitt arbeid overfor næringslivet?

Legger kommunen til rette for at næringslivet kan utvikle seg?

Bidrar kommunen i viktig omstillingsarbeid for næringslivet?

Samarbeidsorientert

Har kommune og næringslivet et godt samarbeid?

Har kommunen et godt samarbeid med andre (kommuner, fylke, virkemiddelapparat, regional stat etc.)

Internasjonal orientering

Har kommunen internasjonale samarbeid? Deltar i internasjonale utviklingsprosjekter?

Støtter kommunen næringslivets internasjonale arbeid?

Styring og effektivitet

Er saksbehandlingen i kommunen god og rask?

Veileder kommunen næringslivet på en god måte?

Kilde: NHO

Artikkeltags