Ved Sveavannet ved Mylla er det under oppføring et nytt hytteprosjekt som allerede før det er formelt vedtatt av Lunner kommunestyre, vekker betydelig harme. Prosjektets detaljreguleringsplan er fremdeles under behandling. Men utbyggers dispensasjonssøknad om å få starte opp med fem hytter før godkjennelse, med en meget utydelig begrunnelse, ble av Lunner kommunestyre enstemmig vedtatt.

Med andre ord alle partier i kommunestyret står samstemt bak galskapen og saksbehandlingen. Prosjektets travelhet og ikke minst arkitektoniske innhold er trigget av TV2s program «Sommerhytta» som vises for tiden på kanalen. De såkalte «strandhytter» på Nes har allerede der avstedkommet opphisselse og beske kommentarer fra omgivelsene. Blåkopien som er på gang i Nordstrand skidestinasjon, kommer til å bli gjenstand for mangedobbelt lydstyrke i reaksjonene.

For det første. Dette er ikke et hytteprosjekt. For det andre er ikke dette et byggeprosjekt som er verdig oppført i Lunners skoger. Både fortettingsgrad og løsning er noe av det verste vi hittil har sett oppført i en hyttekommunes naturlandskap. At en utbygger vil forsøke seg på omstridte løsninger, er godt kjent. Men, i dette tilfellet er det stor grunn for både naboer og kommunebeboere i Lunner å få det politiske Lunner på banen for å forklare hvorfor kommunen fullstendig ser bort fra retningslinjene som byggeprosjektet fikk i 2021 både fra kommunen, men også fra Statsforvalter i Viken. Disse retningslinjer er nemlig meget likelydende.

De går på estetikk og byggeskikk.

I Planmøtet med utbygger 29. september 2021 framholder Lunner kommune ifm. estetiske vurderinger av bebyggelse/ materialbruk: «Det er viktig at bebyggelsen harmonerer med eksisterende bebyggelse i området.»

Noen dager senere, forelå det er brev fra Statsforvalter, datert 7. oktober 2021, hvor det står blant annet: «Viken fylkeskommune ber om at planarbeidet vektlegger god landskaps- og terrengtilpasning av nye inngrep». «Vi ber om at det legges vekt på landskapshensyn i planarbeidet, og anbefaler at vurderingene kommer tydelig fram i planbeskrivelsen». «Det bør redegjøres for hvordan planarbeidet har innvirkning på grønne korridorer, friluftslivsinteresser og landskapshensyn».

Jeg vil anbefale både kommunestyrerepresentanter og andre interesserte å ta en tur til Svea. Det vil alltid være ulike synspunkter på byggeprosjekter som tar stor og dominerende plass, som i dette tilfellet. Men bør det ikke være grenser for hva som skal tillates?

Min vurdering er at Lunner kommune hittil har lagt absolutt null vekt på både sin egen, men også fylkeskommunens klare beskjeder. Heller ikke arkitekten har orket å forklare og forsvare sin løsning. Jeg har ingen stemme i Lunner på neste års kommunevalg. Hadde jeg hatt det, ville jeg utfordret hvert eneste parti til å forklare for velgerne sine hvorfor partiet forsvarer utbyggingen på Nordstrand skidestinasjon.