Gå til sidens hovedinnhold

Ny sykehusstruktur i Innlandet – basert på tillit eller mistillit?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre i Vest-Oppland reagerer sterkt på forslaget til ny sykehusstruktur for Innlandet, som er presentert i rapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF (08.12.2020)». Rapporten er utarbeidet av en felles prosjektgruppe mellom SI HF og HSØ RHF, basert på en samfunnsanalyse gjort av konsulentselskapet COWI. Prosjektgruppa kommer med andre konklusjoner og nytt forslag til lokalisering, helt på oppløpssiden av beslutningsprosessen og basert på analyser som ikke synes tilstrekkelig kvalitetssikret. Vi stiller oss sterkt kritiske til at en lokalisering i Brumunddal ikke tidligere er blitt presentert og behandlet, verken som del av høring eller behandling i formelle organer. Innsigelsen går på prosessen fram til beslutning, analysen som underlag for beslutning og foreslått struktur på sykehusene i Innlandet.

Etter en gjennomgang av samfunnsanalysene fra både Asplan Viak (2017), COWI (2020) og en prosess med sykehusfaglige eksperter, vil vi foreslå følgende alternative struktur for sykehuset Innlandet;

  • Nytt akuttsykehus ved Mjøsbrua (hovedsykehus), med samling av akuttfunksjoner og elektive funksjoner
  • Lillehammer sykehus omgjøres til et lokalmedisinsk senter, med utvidede pre- og post-hospitale funksjoner, sammen med polikliniske og dagpsykiatriske kapasiteter
  • Gjøvik sykehus omgjøres til et lokalmedisinsk senter, med utvidede pre- og post-hospitale funksjoner, sammen med polikliniske og dagpsykiatriske kapasiteter
  • Hamar sykehus legges ned, eventuelt omgjort til et begrenset helsehus
  • Elverum sykehus bevarer noen akuttfunksjoner og utvalgte elektive kapasiteter sammen med øvrige foreslåtte funksjoner, samt sykepleierutdanningen
  • Sanderud og Reinsvoll psykiatriske sykehus bevares for utbygging og styrking av tyngre psykiatriske pasientbehandlinger

Justering av opptaksområdene må selvsagt gjøres, noe som vil gi akuttsykehuset på Elverum atskillig større pasientgrunnlag enn dagens. Lokalisering av luftambulansen, senter for prehospitale tjenester og regionalt senter for samhandling og desentralisering av spesialisthelsetjenester, bør revurderes i lys av dette forslaget.

Høyre i Vest-Oppland stiller seg kritisk til den planlagte samlokaliseringen av somatikk og psykiatri. Vi har forståelse for at akuttpsykiatrien legges ved hovedsykehuset, grunnet behov for den helsemessige avklaringen, men mener at den behandlende psykiatrien og den pålagte/idømte psykiatriske behandlingen (psykiatrisk forvaring) ikke passer inn i et ellers åpent sykehusmiljø, som preger dagens somatiske sykehus. Dette innebærer at eksisterende psykiatriske sykehus, deriblant SI HF avd. Reinsvoll, etter vår mening må sikres, ivaretas og bygges ut.

Les også

Ordfører Randi Eek Thorsen: Vil ikke utrede framtidas sykehustilhørighet nå

Det bemerkes fra vår side at samlokalisering av elektive funksjoner er viktig for å bygge ut en kapasitet, kvalitet og tillit til disse som grunnlag for at innbyggerne skal frivillig gjøre seg nytte av disse tjenestene innenfor SI HF. All den tid elektive funksjoner er gjenstand for ‘fritt sykehusvalg’, er det vår bestemte oppfatning at disse funksjonene må samlokaliseres og styrkes i større grad enn i dag, også dersom disse tjenestene skal gjøres tilgjengelige og attraktive for andre foretaksområder, deriblant fra Oslo-regionen.

Les også

Oppbruddsstemning: – Kan ikke melde seg ut av helseforetaket på egen hånd

Dette vil også sikre en bedre utnyttelse og betjening av nødvendig avansert og kostbart teknisk utstyr i den framtidige sykehusstrukturen, samt økte inntektsmuligheter for SI HF. Da er også nærhet til utdanningsinstitusjoner og teknologimiljøer meget avgjørende. Disse befinner seg allerede i dag i Gjøvik-regionen, inkludert det høyteknologiske industrimiljøet innenfor Raufoss Næringspark, og representerer en meget attraktiv rekrutteringsbase for framtidig medisinskfaglig personell ved det nye hovedsykehuset ved Mjøsbrua. Dette er oversett i forslaget fra SI HF og HSØ RHF samt samfunnsanalysen fra COWI, eller i beste fall sterkt underkommunisert.

Les også

Mjøssykehuset – et økonomisk mareritt

De sterke reaksjonene som er framkommet i etterkant av HSØ’s forlag til lokalisering av det nye hovedsykehuset til Brumunddal, bør ikke overraske noen, ei heller styrene i SHI HF eller HSØ RHF. Vi erfarer at mange er kritiske til prosessen som er kjørt så langt, hvor politisk enighet og demokratiske prosesser virker fullstendig neglisjert. Styreleder for HSØ RHF forsikret i OA 9. november 2020, at «Vi skal også legge vekt på den politiske kapital som er investert i tidligere beslutninger både i fylkestinget, i kommunene og de politiske partiene». Den uroen som er kommet er meget forståelig og fører til at foretaksmodellen, som styringsorgan for helseforetakene, nå settes i spill.

Les også

– Det kommer ikke fram hvor mye Mjøssykehuset vil koste – derfor vil det bli stoppet

Mange argumenterer også for en endring av foretaksområdet, for at denne skal reflektere en annen og ønsket struktur på sykehusene, samt styrke muligheten for bevaring og befesting av eksisterende lokalsykehus. Vi mener det ikke vil være til pasientenes beste, men her må styrene i SI HF og HSØ RHF ta sitt ansvar for den situasjonen vi er kommet i.

Det bemerkes at både Valdres- og Hadelands-regionenes lojalitet til SI HF er trukket i tvil. Dette vil naturligvis måtte påvirke pasientgrunnlaget for SI HF og dermed også det økonomiske fundamentet for etablering av et nytt hovedsykehus. En slik utvikling bør bekymre styrene i SI HF og HSØ RHF.

Les også

Framtidige kreftpasienter trenger Mjøssykehuset

Høyre i Vest-Oppland undres over at ikke SI HF og HSØ RHF benytter seg av en unik mulighet ved lokalisering av det nye hovedsykehuset. Der er ingen andre steder i landet hvor en lokalisering midt mellom våre 3 likeverdige byer/ byregioner rundt Mjøsa er like samstemt og akseptert av det politiske miljøet som herover. En konsensus som er unik, basert på en høy grad av politisk aksept innen de fleste partiene i Innlandet og som ville medføre at alle de kritiske og negative innspillene, som nå kommer til styrene i SI HF og HSØ RHF, mest sannsynlig ville kunne vært unngått.

På vegne av Høyre i Vest-Oppland; Vestre Toten Høyre, ved Roger Hugo Johnsen (leder), Østre Toten Høyre, ved Arne Enger (leder), Lunner Høyre, Line Jorung (leder), Gran Høyre, ved Ole Sigurd Martins (leder), Søndre Land Høyre, Ann-Kristin Dybhavn (leder), Nordre Land Høyre, Torunn Merete Sandlie Lunde (leder), Sør-Aurdal Høyre, Magnhild Huseby Bolstad (leder), Nord-Aurdal Høyre, Knut Arne Revling (leder), Øystre Slidre Høgre, ved Gunnar Thue (leder)

Kommentarer til denne saken