Ordfører i Gran: Foreslår å utsette og barbere sykehjemsprosjektet

ALVOR: Ordfører Willy Westhagen (GBL) vil ta budsjettgrep for å få ned kommunens lånegjeld. Noe som blant annet berører Sagatangen-prosjektet i stor grad.

ALVOR: Ordfører Willy Westhagen (GBL) vil ta budsjettgrep for å få ned kommunens lånegjeld. Noe som blant annet berører Sagatangen-prosjektet i stor grad. Foto:

Ordfører Willy Westhagen (GBL) vil forskyve byggestart for sykehjemsprosjektet i Gran med ett år. Samtidig reduserer han investeringsramma til 300 millioner kroner.

DEL

Dette kom fram under ordførers budsjettframleggelse mandag ettermiddag.

Om tre dager skal kommunestyret i Gran behandle og eventuelt vedta at prosjektet på Sagatangen skal ut på anbud. Til grunn for tilbudskonkurransen ligger en pris på 540 millioner kroner, som også er lagt inn i rådmannens budsjettgrunnlag for de neste årene.

I sakspapirene til kommunestyret påpekes også den politiske usikkerheten i Gran, som igjen kan påvirke entreprenørstandens interesse for å delta.

Når det gjelder forskjøvet byggestart for sykehjem og omsorgsboliger, vil ordfører bruke tida til å se på alle muligheter. Et av eksemplene han nevner er reduksjon av antall heltidsplasser. Et annet er ombygging/tilbygg på Skjervum.

Lokaliseringsspørsmålet er med andre ord ikke skrinlagt.

Les også: Skrinlegging av Sagatangen ble nok en gang nedstemt

Les også: Sagatangen-Skjervum: 16–11

SKJERVUM: Ordfører Willy Westhagens budsjettforslag peker i retning sykehjem på Skjervum.

SKJERVUM: Ordfører Willy Westhagens budsjettforslag peker i retning sykehjem på Skjervum. Foto:

Inviterer til kamp

– Jeg er klar over at mitt forslag til budsjett- og økonomiplan vil utløse reaksjoner fra ulikt hold, og ser for meg at ordet omkamp vil bli benyttet flittig, sa ordfører og inviterte hele kommunestyret med på en kamp for å holde innenfor den ramma som samtlige økonomer, faginstitusjoner, regionale og statlige myndigheter er krystallklar på.

– En gjeld på langt over 100 prosent av årsregnskapet til en kommune er noe man på det sterkeste må unngå, appellerte ordfører.

Både Sp og Ap hadde representanter til stede under presentasjonen. Ingen ønsket å kommentere før de hadde fått sett mer på det framlagte budsjettet.

Gjeld på 1,3 milliarder

– Kommunestyret vil mye. Det er bra for kommunen. Men dessverre har vi gjennom mange år villet mye mer enn vi har råd til. Summen av vedtatte investeringer vil føre til at vi innen 2022 må ta opp lån på til sammen nesten 1,3 milliarder kroner, eller 130 prosent av kommunens inntekter, sa Westhagen.

Han viste til at Fylkesmannens anbefaling om at samlet låneopptak ikke bør overstige 70 prosent kommunens inntekter.

– I Gran nærmer vi oss et låneopptak som er nesten dobbelt så stort. Og det er under forutsetning av at ikke et eneste investeringsprosjekt blir dyrere enn vedtatt, sa ordfører.

Styrer mot konkurs

Hans konklusjon var at å styre mot så store investeringer, i den farten som er vedtatt vil føre til at kommunen går konkurs, altså satt under administrasjonen.

– I tillegg må vi kvitte oss med mange ansatte, som vi har et skrikende behov for å beholde, sa Westhagen og nevnte det planlagte sykehjemmet som et eksempel.

– Vi får ikke råd til å bruke alle plassene. Da får vi enda dårlige råd, og havner i ei økonomisk hengemyr vi ikke kommer opp av, sa han.

Flere reduksjoner

Ordfører har også skjøvet et par byggeprosjekter fra vedtatt boligplan ut i tid, og redusert oppgradering og påkostning av kommunale bygg i omfang.

Ombygging til universell utforming er også redusert i omfang.

Totalt gir dette, sykehjemsreduksjonen inkludert, ei lånemengde på en milliard, mot 1,3 milliarder som allerede vedtatt.

Ifølge ordfører burde denne lånegjelda ikke overstige 700 millioner.

Noen områder skjermes

Ordfører vil skjerme flomsikringen i Brandbu og utbyggingen av Mohagen sør.

Flomsikringen er nødvendig for å få utvikling nord i kommunen. Støtten fra NVE kommer også nå, ikke senere.

– Utbygging av Mohagen sør må gjøres hvis vi skal trekke nye virksomheter, nye bedrifter og nye arbeidsplasser til Gran, sa Westhagen.

Investeringer i veg, asfalt og trafikksikkerhet ligger også inne. Det samme gjør ny trafikkstasjon.

Omstilling av drift

Han nevnte også en lang rekke omstillingstiltak som skal gjøres de neste årene. Omstillingen skal ifølge ordfører ikke gå ut over tjenestene.

Blant disse finner vi digitalisering. Videre skal de ansatte nærmest brukerne ta flere avgjørelser. Små stillingsbrøker skal samles, og utredning av saker skal forenkles. Rapporter skal kortes ned, handlingsrommet i lovverket skal brukes på en positiv måte ved behandling av søknader, ressursbruken skal prioriteres og politikerne skal bli flinkere til å si nei når de blir bedt om å bevilge penger til gode formål.

Eiendomsskatt og lærer-roboter

Ordfører skjermer to områder på driftssida, eiendomsskatt og skole-barnehage.

Han slo fast at i lavinntektskommunen Gran skal ikke innbyggerne, som har lavere skatteinntekter og mindre skatteevne enn snittet i Norge, straffes med eiendomsskatt.

– Vi må ha ryggrad til å begrense eiendomsskatten, sa Westhagen før han slo fast skole og barnehage er tjenester hvor det ikke kan planlegges med noen rasjonaliseringseffekt.

– Vi får ikke lærer-roboter de fire første åra, og må sette vår lit til lærere av kjøtt og blod, sa ordføreren.

Han har også lagt inn en million ekstra for å styrke læringsmiljøet ved Brandbu barneskole.

Her kan du se hele ordførerens presentasjon:

Sagatangen: Dette er saken, så langt

Kommunestyret i Gran landet etter årelang debatt på et flertall for å bygge nytt sykehjem på Sagatangen. Vedtaket ble gjort 22. juni 2017 .

Plassering av sykehjem har skapt store diskusjoner, og før vedtaket ble gjort ble det overlevert over 3000 underskrifter for å velge Skjervum som tomt til sykehjem.

Etter den tid har det vært gjennomført en arkitektkonkurranse. I september i fjor kunne ordfører Willy Westhagen vise fram hvordan det nye sykehjemmet kunne bli seende ut. Det ble inngått kontrakt med Ratio arkitekter AS om prosjektet Lev vel, etter en plan- og designkonkurranse.

I slutten av november kom de første kalkylene som viste at prosjektet kunne få en prislapp på over 700 millioner kroner, mot drøyt 500 som først anslått .

Etter at prissjokket hadde lagt seg anbefalte rådmannen å gå videre med Sagatangen, men å få ned totalkostnaden .

I april ble kjøpekontrakten mellom Gran kommune og Gran almenning signert, og kommunen ble formelt eier av Sagatangen til en kjøpesum på 28 millioner kroner. I tillegg har politikerne gjort vedtak om å kjøpe en naboeiendom.

I juni ble det bestemt at Gran kommune ville gjennomføre en totalentreprise for å få ned prisen. Kontrakten med Ratio arkitekter AS ble avbestilt.

Lunner kommune kjøper kun tre forsterkede sykehjemsplasser på Sagatangen.

Sykehuset Innlandet er ikke med i første byggetrinn på Sagatangen.

Fremskrittspartiet meldte i leserbrev 31. august at de vil ha omkamp om plasseringen, og i stedet gå for Skjervum.

Fremskrittspartiet og Gran Bygdeliste tapte omkampen i kommunestyrets møte 18. oktober 2018, etter at saken ble tatt opp i form av en interpellasjon fra Fremskrittspartiet.

Formannskapet behandlet anbudskonkurransen for totalentreprisen i sitt møte 1. november. Et utsettelselsforslag fra Gran Bygdeliste, for å utrede Skjervum ble nedstemt.

12. november la ordfører Willy Westhagen (GBL) fram sitt budsjettforslag. Der foreslår han at investeringsrammen for nytt sykehjem og omsorgsboliger skal reduseres fra rådmannens foreslåtte 450 millioner kroner til 300 millioner. Westhagen vil også utsette byggestart med ett år, for å vurdere alle muligheter.

15. november 2018 vedtok flertallet i kommunestyret at prosjektet på Sagatangen skal videreføres.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags