Som ledere på henholdsvis Leikvoll barnehage og Grymyr skole så er vi involvert i en utredning av et eventuelt oppvekstsenter på Grymyr skole. Utredningen ble bestilt av kommunestyret i møte 22. april og skal forsøke å gi noen svar på utvalgte områder til kommunestyret. På bakgrunn av den spesifikke bestillingen skal kommunestyret ta et valg om det skal utredes videre eller ikke. Det betyr at avgjørelsen, som forhåpentligvis blir tatt 22. juni, i prinsippet er et ja eller nei til oppvekstsenter på Grymyr.

Denne prosessen har gjort noe med oss og vi har stilt oss mange spørsmål underveis knyttet til drift av våre egne enheter, utsiktene for et mulig samarbeid og ikke minst spørsmål knyttet til politisk arbeid i Gran kommune.

Som alle kommuner er Gran kommune politisk styrt. Politikere skal ivareta mange oppgaver i sin styring; tenke langsiktig og kortsiktig, ivareta egne partiprogram, ivareta innbyggeres behov og ikke minst er de arbeidsgivere for alle som arbeider i Gran kommune. Hvilket ansvar de prioriterer høyest til enhver tid kan skifte og variere fra parti til parti, men ansvaret for alle politikere er likt.

Og da er vi inne på veivalg. Hvilket veivalg kommer Gran kommunes politikere å ta for ansatte og elever ved Grymyr skole? For ansatte og barna i Leikvoll barnehage? Hva ønsker politikerne for oss?

Vårt ansvar som ledere er blant annet (tatt fra Gran kommunes stillingsbeskrivelse for ledere):

 • Utøve lederskap i tråd med kommunens mål og visjoner
 • Drive kontinuerlig utviklingsarbeid
 • Ha helhetlig og tverrfaglig tilnærming til kommunens formål
 • Aktivt arbeide for at kommunen framstår som en attraktiv arbeidsgiver
 • Sørge for at tjenesten utøves med god faglig standard
 • Utøve god personalledelse, drive rekrutteringsarbeid og personalutvikling

Dette skjer ikke i et vakuum på hvert enkelt sted, men blir påvirket av nærmiljøet vi er i, innbyggerne vi skal yte tjenester for, storsamfunnet lokalt og ikke minst politikerne som er vår retningsgiver og arbeidsgiver. Det er politikerne som bestemmer hvilke rammer vi jobber under og som tar store veivalg på vegne av oss alle sammen.

Situasjonen ved Leikvoll barnehage og Grymyr skole i dag fortjener politisk oppmerksomhet så derfor er vi glade for at Jul-Tore Kittelsrud tok det politiske initiativet til en utredning.

Leikvoll barnehage og Grymyr skole er begge små enheter i Gran kommune. Avgjørelser som blir fattet på våre vegne berører færre barn, foreldre og ansatte enn andre steder i kommunen. Men like fullt så vil avgjørelser berøre enkeltpersoners hverdagsliv enten som brukere av kommunens tjenester eller som arbeidstaker.

Leikvoll barnehage er en liten barnehage som drives i en gammel bygning som tidligere var skole, og som nå eies og drives av en stiftelse. Bygget i seg selv er et historisk bygg som ligger i idylliske omgivelser og vi har forståelse for de nostalgiske følelsene knyttet til å ha en form for drift i dette bygget.

Samtidig skal både nasjonale intensjoner og lovverk, lokale strategier og mål ivaretas på en tilfredsstillende måte som skal sikre en kvalitetsmessig god drift innenfor dagens forventninger og standard.

Situasjonen i dag er at vi ivaretar kravene til pedagogisk innhold innenfor de fysiske rammene vi har. Samtidig mener vi at bygget vi er i per i dag gir oss noen utfordringer. Den senere tid har det kommet rapporter knyttet til forskrift om miljørettet helsevern som definerer to avvik ved barnehagen; internkontroll med vedlikeholdsplan og inneklima. I grove trekk blir det konkludert at utarbeidelse og oppfølging av vedlikeholdsplanen for barnehagen ikke er tilfredsstillende. Det finnes ingen vedlikeholdsplan per dags dato som forplikter verken barnehageeier eller utleier av bygget om å foreta helt nødvendig vedlikehold. Dette er både nødvendig og et krav for å sikre at miljøet til enhver tid er i samsvar med krav i forskriften. Rapporten konkluderer også med at bygget ikke er tilpasset bruksområde (: les barnehagedrift) når det gjelder inneklima og luftkvalitet. Luftkvalitet er for dårlig og ikke i henhold til anbefalt faglig norm i flere oppholdsrom og det er ingen framdriftsplan for varige utbedringer. Muligheten for å regulere innetemperatur ved alle årstider er også mangelfull og utvendig solskjerming fungerer ikke.

Disse manglene ved driften påvirker både barn og ansatte daglig. Det å flytte barnehagen til Grymyr skole mener vi gir bedre muligheter til å ivareta ansvaret med å sikre gode arbeidsforhold til de ansatte og beholde dem i Gran kommune, bedre inneklima for både barn og voksne, bedre sikkerhet som kan hindre eventuelle skader på barn m.m.

Grymyr skole er en liten skole i et stort skolebygg. Bygget i seg selv er av en god standard og er ikke blant de skolene som krever mest i vedlikehold når det kommer til kroner og øre. Det er godt med plass både inne og ute!

Elevtallet har gradvis gått nedover og vi er per i dag 45 elever fordelt på 1.-7. trinn. Kvaliteten på tilbudet er godt, – alle får en god opplæring, god undervisning og gode rammer for utvikling og danning i tråd med nasjonale og lokale intensjoner og mål.

Samtidig er det merkbart at vi blir færre og færre i et stort bygg. Det er mye uro blant både elever, foreldre og ansatte knyttet til framtiden til Grymyr skole. Ukentlig får jeg spørsmål om jeg tror skolen blir lagt ned. Dette gjør noe med hva de ansatte tenker om seg selv, om skolen og om framtiden sin i Gran kommune. Jeg har faglige dyktige ansatte som jeg tenker at Gran kommune burde ta vare på. Noen elever gir uttrykk for en utrygghet som jeg tenker de burde vært foruten. Trygghet og forutsigbarhet er viktige forutsetninger for både trivsel, motivasjon, læring og utvikling for både barn og voksne uavhengig om de jobber i Leikvoll barnehage eller Grymyr skole.

Situasjonen vi som ledere og ansatte står i til daglig kan til tider oppleves som uverdig. Vi ønsker å skape gode arbeidsplasser, vi ønsker å tilrettelegge for læring og utvikling for både barn og voksne, vi ønsker å kunne tenke langsiktig i utvikling av tilbudet vi gir, vi ønsker at elevene skal være trygge på sitt eget skoletilbud, vi ønsker at alle barn skal ha sitt daglige opphold i et bygg som er helsemessig trygt og vi ønsker å være gode samarbeidspartnere i utviklingen av lokalmiljøet. Per i dag så opplever vi at denne oppgaven kan være vanskelig.

Vi må gjøre hverandre gode! Politikere er avhengig av oss ledere og våre ansatte for å kunne gi gode tilbud til innbyggerne. Vi som ledere er avhengig av at politikerne gjør oss gode og i stand til å ivareta et godt tjenestetilbud. Det krever at vi spiller på lag og er lydhøre for hverandre uten skjulte agendaer.

Vi tenker ikke at en avgjørelse om et oppvekstsenter på Grymyr er et innlegg i en eventuell etterlengtet skolestrukturdebatt. Vi tenker at det handler om å ivareta de tjenestene som allerede er vedtatt skal være i Vestre Gran. Det er nærliggende å tenke at politikere og innbyggere vil at de tjenestene som per i dag tilbys her skal være av så god kvalitet som mulig. Et oppvekstsenter, mener vi, kan gi en god utvikling av kvalitet som kommer barn, elever, foreldre og ansatte til gode.

Gjennom arbeidet med denne utredningen så har vi måttet gå i dybden på faglige gevinster og mulig ledelsesmodell i et eventuelt oppvekstsenter. I dette arbeidet har det kommet fram mange faglige gevinster på tvers av både barnehage og skole. Eksempler på dette er:

 • Større fleksibilitet i bruk av personalet organisatorisk og faglig på tvers av barnehage og skole
 • Større faglig nivå for både pedagoger, fagarbeidere og assistenter og muligheter for å utnytte faglige styrker til det beste for både barnehage og skole
 • Flere arbeidstakere i kommunen får gode arbeidsforhold når det gjelder inneklima og fysiske rammer
 • Flere barn på samme sted og gode og trygge overganger mellom barnehage og skole spesielt for de mest sårbare barna
 • Et felles foreldresamarbeid gjennom FAU og samarbeidsutvalg
 • Et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til ungdomsskole med en god faglig progresjon for barn og elever
 • Tettere samarbeid mellom barnehage og skole som andre i kommunen kan dra nytte av.

Det har gitt en ny giv, økt motivasjon og en stor endringsvilje blant ansatte begge steder.

Gjennom spørreundersøkelser til ansatte og foreldre ved både Leikvoll barnehage og Grymyr skole, så ser vi at et stort flertall er positive til et oppvekstsenter på Grymyr skole.

Vi har full forståelse for at politikere må ta sine valg. Valget om et oppvekstsenter på Grymyr eller ikke har mange faktorer som spiller inn og det er sikkert mange meninger om dette både hos politikere og lokalbefolkningen ellers.

Vi som ledere ved hver vår virksomhet ser meget positivt på et oppvekstsenter. Vi tenker at det tilbudet vi gir per i dag er kvalitetsmessig godt. Samtidig ser vi mange muligheter for videreutvikling av de tjenestene vi skal tilby og videreutvikling av våre ansatte. Vi tenker det er et godt grep for å være en attraktiv arbeidsgiver.

Vi inviterer med dette alle politikere i kommunestyret til å komme på besøk på både Leikvoll barnehage og Grymyr skole før behandling av saken i kommunestyret. Dere er hjertelig velkomne! Vi ønsker at dere får se hvordan vi har det nå og hvilke muligheter vi ser for oss med et oppvekstsenter på Grymyr.