Lokalavisa vår Hadeland har en svært viktig rolle som den viktigste meningsbærende medieplattformen her i regionen – med kritisk og undersøkende journalistikk, en kilde til å spre viktig informasjon og kunnskap, drive samfunnsdebatt, en arena for viktig offentlig meningsbrytning, samt en avis som (av og til – men dessverre litt for lite) er med på å skape glede, begeistring og stolthet i regionen. Vi er mange som er glade i og avhengig av lokalavisa vår.

Men redaktøren kommer på lederplass med en meningsytring om Grindvoll barnehage og den økonomiske situasjonen i Lunner kommune, som er med på å forenkle en krevende situasjon, forvirre leserne i stedet for å opplyse og komme med en anbefaling som gjør at mange av oss lurer på om redaktøren i det hele tatt har satt seg inn i sakskomplekset. Redaktøren bidrar med sin meningsytring til å skape splid og så tvil om kommunestyret er i stand til å vurdere denne saken på en god måte – noe redaktøren tydeligvis mener seg mer kompetent til etter en måned i redaktørstolen.

På en merkelig måte kommer det fram påstander om at kommunestyret i Lunner vil gjøre kommunens situasjon verre ved å vedta noe som vil bidra til å sikre videre drift av Grindvoll barnehage. Det insinueres også at Lunner kommune har skyld i at situasjonen med økte kostnader innen barnehage har oppstått.

Jeg vet ikke hvordan redaktøren kan trekke disse slutningene – men en faktabasert tilnærming til en komplisert sak er det ikke.

Hvorfor var denne lederen, etter min og manges mening, svært upresis og unyansert?

For det første: Skulle vi fulgt redaktørens «anbefaling» ville vi påført Lunner kommune en kostnad som vi ikke fullt ut kjenner størrelsen på, men som med stor sannsynlighet ville påført oss større kostnader.

Det stemmer ikke, som en kan få inntrykk av, når en leser redaktørens meningsytring, at det å ikke gjøre noe med situasjonen som har oppstått ikke vil ha en kostnadsside. Hadde kommunestyret i Lunner valgt å ikke gjøre noe med utfordringen som Grindvoll barnehage har kommet i, så ville det også medført kostnader for Lunner kommune. Kostnader vi ikke fullt ut kjenner omfanget av. Lunner kommune har ansvaret for barna som skal ha barnehageplass og skulle disse barna blitt overført til andre kommunale barnehager ville det medført investeringer med tilhørende driftskostnader. Og etter brukernes mening også gitt et dårligere tilbud i de kommunale barnehagene.

For det andre: Kostnaden for Lunner kommune ved å løfte Grindvoll barnehage til nasjonal sats utgjør 0,5 promille av Lunner kommunes driftsbudsjett, men betyr svært mye for et viktig barnehagetilbud. I et driftsbudsjett på over en halv milliard er det selvfølgelig mulig å omprioritere 0,5 promille uten at det får store konsekvenser for andre tjenestetilbud.

LES OGSÅ: Økt tilskudd sikrer videre drift av Grindvoll barnehage

For det tredje: Redaktøren forsøker å sette ulike grupper opp imot hverandre. Dette bidrar til splid og forvirrer leseren til å tro at vedtaket om Grindvoll barnehage har sammenheng med endringer i pleie- og omsorgssektoren. Redaktøren tar ikke inn over seg den grunnleggende utfordringen som vi har i pleie- og omsorgssektoren med for høy ressursbruk og at det må gjennomføres endringer her. Vedtaket kommunestyret fattet på torsdag skal og vil ikke gå på bekostning av pleie- og omsorgssektoren. Som nevnt tidligere ville det å ikke gjøre noe ført til større økonomiske konsekvenser for kommunen på lengre sikt.

For det fjerde: Vi må se lengre enn torsdagens vedtak. Saken om Grindvoll barnehage dreier seg like mye om hva slags rammevilkår de små private, enkeltstående barnehagene har – og de er krevende. Hadde redaktøren satt seg litt mer inn i problemstillingen ville hun ha sett at dette er en nasjonal utfordring, ikke noe som bare gjelder Lunner. Antallet små, enkeltstående private barnehager er kraftig redusert på landsbasis. Driftsvilkårene er for krevende og mange blir erstattet av barnehager eid av større kjeder der profitt har et større fokus. Med en slik endring går vi glipp av et viktig mangfold og gode barnehager. Det ønsket vil ikke i Lunner. Derfor ble vedtaket utformet slik at alle de tre små private, enkeltstående barnehagene vil få økt sitt driftstilskudd i 2020 slik at vi kan sikre videre drift av disse barnehagene.

For det femte: Dette dreier seg om noe mer enn bare å bruke noen ekstra midler på å redde en privat bedrift i Lunner. For barnehagen på Grindvoll er, ut over det å være en god barnehage der foreldre og barn er svært fornøyde med tilbudet, en samfunnsinstitusjon for lokalsamfunnet på Grindvoll og viktig for videre utvikling av dette lokalsamfunnet.

Redaktøren oppfordret altså kommunestyret til å ikke gjøre det verre for Lunner. Svaret på denne oppfordringen ga kommunestyret på torsdag, da et enstemmig kommunestyre vedtok å løfte driftstilskuddet for små, private barnehager til nasjonal sats i Lunner. Nettopp fordi vi ønsker å ikke gjøre det verre for Lunner, fordi vi klarer se lengre enn et enkelt vedtak og fordi er det noe vi skal prioritere og satse på (også i krevende tider) så er det den oppvoksende generasjonen – det vil lønne seg på sikt!

Til slutt – vi som sitter i kommunestyret er innbyggere som ønsker det beste for kommunen vår. Vi blir også berørt av våre valg, vi blir også berørt av økonomiske utfordringer – men det er vår plikt å forsøke å løse disse på best mulig måte. Det er kompliserte avveininger hvor det aldri finnes enkle svar. Da er det trist at redaktøren «nører» opp under holdninger/meninger om at «de i kommunestyret ikke har peiling» og at de med vedtak vil gjøre det verre for vår egen kommune vi er så glad i.