Retten fant lite formildende da hadelendingen i 30-årene sto tiltalt for flere tilfeller av overgrep mot barn og nedlasting og produksjon av store mengder barnepornografisk materiale. Saken, som gikk over en uke i retten, belyste domfeltes eskalerende pedofile aktivitet som blant annet dreide seg om fysiske overgrep mot barn ned i seksårsalderen.

Mannen, som tidligere er dømt for nedlasting og oppbevaring av barnepornografisk materiale, skal ifølge dommen ha begått seksuelle overgrep overfor barn over en tiårsperiode. Både ved tilfeldige anledninger, men også planlagt. Ifølge dommen har domfelte viste at han ikke vegrer seg for å utnytte situasjonen hvis anledningen til overgrep byr seg.

Høy gjentakelsesfare

De oppnevnte sakkyndige i saken, Terje Tørrissen og Erik Brenna, redegjorde i retten for et handlingsmønster som tilsa en stor gjentakelsesfare, noe retten sier seg enig i. De to sakkyndige kom også fram til at mannen, som blant annet har forgrepet seg på jenter fra distriktet i tillegg til ei jente i England, ikke framstår som troverdig når han uttrykker sympati med ofrene. At han er positiv til behandling, som han har vært gjennom tidligere, er retten også tvilende til.

Rettspsykiatere: – Risikoen for gjentakelse er høy 

«Det er særlig alvorlig at tiltalte da han besøkte N.N (den engelske tobarnsmoren – journ.anm.), vurderte at det kunne være mulig å forgripe seg på en eller begge jentene. Dette viser med all tydelighet hvordan han planlegger og griper muligheten til å begå seksuelle overgrep», skriver retten i sin vurdering.

Tiltalte ville ha et sunt familieforhold 

I spørsmålet om forvaring viser retten til mannens egen forklaring gjennom hele hovedforhandlingen om hvordan han både tiltrekkes av barn (jenter) helt ned i seksårsalder og hvordan han vender seg mot barn som substitutt i frustrasjon over ikke å finne passende partner.

Aktor: – Ble utsatt for systematiske overgrep over lang tid 

Lang etterforskningstid

At mannen la alle kortene på bordet da han ble arrestert i november 2015 legger retten minimalt med vekt på. Det omfattende beslaget, på i overkant av en halv million bilder og 2.931 filmer med en total spilletid på 475 timer som blant annet viser seksuelle overgrep mot barn, innebærer at hans tilståelse ikke har hatt særlig betydning for domfellelsen. Ifølge retten ville nedlastning og oppbevaring av overgrepsmateriale i et slikt omfang isolert sett gitt en betydelig straff. Mannen har til en viss grad bidratt til spredning ved at han gjorde filer tilgjengelig i forbindelse med nedlastning. Han har produsert egne bilder, men det er ikke holdepunkter for å anta at han har delt disse bildene.

Etter pågripelsen har domfelte også vært lite samarbeidsvillig, både med politiet og de psykiatrisk sakkyndige.

I den totalvurderingen retten har gjort, må det også legges vekt på de positive faktorene ved tiltaltes situasjon, så som at han erkjenner forholdene, på eget initiativ har søkt og er i gang med behandling og nærmest har fullført videregående skole i fengslet. Dette er imidlertid etter rettens vurdering ikke tilstrekkelig, ifølge domspapirene.

Retten har etter en helhetsvurdering kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i ni år, med ni års forvaring. Dette grunnet lang saksbehandlingstid, som blant annet skyldes det enorme materialet som skulle gjennomgås.

Krav om 350.000 kroner i oppreisning 

Oppreising til ofrene

Foruten fengsels- og forvaringsstraffen dømmes mannen også til å betale oppreising til samtlige seks ofre i saken. Han dømmes til å betale den ene jenta, som opplevde flest overgrep og som er i en relasjon til domfelte, 225 000 kroner. Når det gjelder den engelske jenta, dømmes mannen til å betale henne 125 000 kroner i oppreising, mens de gjenværende ofrene får 10 000 og 15 000 kroner i oppreising.

Dommen var enstemmig.