Det viste seg at mannen i 30-årene hadde kjøpt smuglervarene for en «billig» penge fra utenlandske lastebiler på forskjellige rasteplasser.

Han hadde 622 flasker med totalt 370 liter sprit og 5200 sigaretter i garasjen.

I huset hadde mannen dessuten en cannabisplante, som han forklarte at han dyrket til eget bruk. Han hadde bestilt 21 cannabisfrø fra Nederland og fått disse tilsendt i posten.

Lette etter noe annet

Det hører med til historien at politiet kom over alkoholen, røyken og narkotikaen da de lette etter tyvegods etter et butikktyveri i Gran i oktober i fjor.

Dette fant de aldri, og saken ble henlagt. Men de avdekket altså andre straffbare forhold.

Tingretten mener at tollovertredelsen ikke er «særlig grov», jf. tolloven § 16–7. Retten skriver at det er manglende holdepunkter i saken for at varene var ment for videresalg og at det ikke er grunnlag for å si at overtredelsen hadde et profesjonelt preg.

Fradrag for tilståelse

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i 60 dager, men tingretten mener at forholdene i utgangspunktet kvalifiserer til fengsel i om lag 36 dager.

Cannabis-dyrkingen er isolert sett et bøteforhold, og tillegges vekt i straffeskjerpende retning. Forholdene får imidlertid ikke nevneverdig utslag i antall dager, skriver retten om fengselsstraffen.

I formildende retning legges det vekt på tiltaltes tilståelse allerede i første avhør.

«Selv om saken mot tiltalte må anses å ha stått sterkt ved at smuglervarene ble funnet på hans bostedsadresse, må tilståelsen likevel anses å ha bidratt til å lette etterforskningen og iretteføringen. Retten finner at et fradrag på 20 % er passende.", står det i dommen.

Lang behandlingstid

Saksbehandlingstiden hos både påtalemyndigheten og tingretten vektlegges også i formildende retning.

Tingretten legger til grunn en liggetid på bortimot fire måneder hos påtalemyndigheten. I tillegg tok det tre måneder fra saken kom til tingretten til hovedforhandlingen ble gjennomført.

«Det foreligger ikke noen krenkelse av EMK, men det må likevel gjøres et fradrag i straffen for ligge- og saksbehandlingstiden. Retten finner at fradraget passende kan settes til ca. 20 %.»

Straffen ble dermed fengsel i 21 dager, minus de to dagene mannen satt i varetekt i forbindelse med pågripelsen.

Slapp sakskostnader

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at mannen måtte betale saksomkostninger, men tingretten skriver at det er knyttet usikkerhet til om han allerede i avhør erkjente straffskyld.

«I forlengelsen av dette er det en usikkerhet knyttet til om saken kunne vært avgjort ved tilståelsespådømmelse. Retten finner at denne usikkerheten også må komme tiltalte til gode når det gjelder saksomkostningene. Ansvar for saksomkostningene idømmes derfor ikke», står det i den enstemmige dommen.

Bildeserie

Se bildene: Skolene i Lunner på 90-tallet