HADELAND: Venstre la fram sitt alternative statsbudsjett tirsdag denne uken.

Ifølge Ketil Kjenseth, stortingsrepresentant fra Gjøvik, har partiet hans laget et budsjettalternativ som har direkte betydning for vår region.

Han går faktisk så langt som å kalle deler av dokumentet en «Hadelands-pakke».

Foreslår støtte til Solobservatoriet

Han viser da blant annet til en halv million kroner til Solobservatoriet på Harestua.

– Venstre ser spennende muligheter knyttet til Solobservatoriet på Harestua. Vi ønsker derfor at staten skal støtte arbeidet med en helhetlig regulering og videre forstudie av framtidig konsept, sier Kjenseth i en pressemelding.

– Både Lunner kommune, Oppland fylkeskommune og Lunner Almenning har sagt seg villig til å bidra i et slik arbeid. Jeg ser det derfor som naturlig at også staten bidrar, fortsetter Kjenseth og viser til at Venstre foreslår 0,5 mill kr til dette i 2017 og at det er i tråd med hva Solobservatoriet selv har anslått som et behov i 2017, fortsetter han.

10 millioner til Jaren stasjon

Kjenseth viser også til flere forslag som angår Gjøvikbanen.

– Vi foreslår 10 millioner kroner til igangsetting av arbeidene på Jaren stasjon. Særlig gjelder dette togparkering, som haster med tanke på at det kommer nye togsett til Gjøvikbanen allerede fra høsten 2017, sier Gjøvik-mannen.

Venstre har også et forslag som tar for seg rabatt på månedskort.

– Når flere togstrekninger nå skal ut på anbud, må uansett systemet tilpasses flere aktører og ulike prissystemer. Vi vil derfor ta opp igjen dette, med sikte på å få til et system som passer for alle strekninger. Vi foreslår å sette av 100 nye mill kr til rabattordningen på månedskort. Gjøvikbanen, Bratsbergbanen og Ruter-området kom ikke med i ordningen fra 1. oktober i år. Vi mener at ordningen skal gjelde for alle strekninger, men vi er åpen for at det ikke blir lik rabatt på alle strekninger. Lik pris per kilometer er viktigere enn lik rabatt, sier Kjenseth.

Mer til Kistefos og kommunene

Venstre foreslår ifølge pressemeldingen også å gi to millioner kroner mer til Kistefos-museet på Jevnaker, som i regjeringens forslag ligger inn med en støtte på én million.

– Sammenliknet med de offentlig eide museene, ligger Kistefos langt etter i tilskudd. De har vært et spennende bidrag til både museums- og utstillingssektoren. Vi trenger noen private aktører, for å skape en dynamikk og bredde i denne delen av kultursektoren, mener Kjenseth.

Venstre foreslår å øke overføringene til kommunene med tre milliarder kroner mer enn regjeringen.

– For Hadelands del, inkludert Jevnaker, vil det bety 10 mill kr mer. Vi mener kommunene både trenger mer penger og prioriterer dem etter lokale behov, sier Kjenseth gjennom pressemeldingen.

Bredbånd i distriktene

Venstres alternative forslag foreslår 56 millioner kroner mer til å bygge ut bredbånd i distriktene.

– Flere steder på Hadeland er det behov for støtte til å bygge ut fiber og trådløse tilbud. Venstre har fått gjennomslag for økninger hvert år i forhandlingene med regjeringspartiene og KrF. For Opplands del har støtteordningene blitt tredoblet fra den rødgrønne regjeringen gikk av, så vi er på riktig veg, sier Kjenseth.

Men som erkjenner at dette tar tid og krever at lokale aktører også velger riktig teknologi.