Behovet for ny driftsstasjon har stått på kommunens ønskeliste i over 15 år. I rekken av andre behov har den ikke nådd opp på prioriteringslista og dermed dessverre heller ikke blitt prioritert for tilstrekkelig vedlikehold. Men i budsjett- og økonomiplan 2018–21 ble følgende vedtatt: «Kommunen har behov for nye lokaler til vegstasjon og lagerkapasitet for vann- og avløpstjenesten. Videre er det ønske om å frigjøre lokalene i den gamle brannstasjonen i Gran hvor eiendomsavdelingen i dag har glassverksted. Det er derfor avsatt midler til et nytt bygg i Mohagen som kan romme disse funksjonene. Dette frigjør den attraktive tomta ved Bergslitjernet som vegstasjonen i dag benytter. I prosessen vil det bli utredet om det er mulig å innarbeide lokaler til hjelpemiddellageret, som i dag er i svært dårlige og uhensiktsmessige lokaler. Foreløpig er det ikke grunnlag for å si om det er mulig innenfor foreslått ramme og tilgjengelig tomt.»

Fakta:
Saken, som ble behandlet i formannskapet 30. april og skal opp i kommunestyret 14. mai, inneholder i tillegg lokaler til nytt barrierevaskeri. Begrunnet med samdriftsfordeler og at dagens barrierevaskeri heller ikke har tilfredsstillende lokaler. I henhold til kommunens vedtatte klima- og energiplan er det i tilbudsunderlaget lagt til grunn ønske om trebygg, fortrinnsvis massivtre. Vedtatt ramme i økonomiplan på 49,5 millioner kroner er etter funksjonsutvidelse og innhentet anbud økt til 59,5 millioner kroner – begge tall inkludert merverdiavgift. Vedlagt saken ligger også en rapport fra Miljørettet helsevern som avdekker alvorlige mangler med ditto krav til omfattende utbedringer ved fortsatt drift på dagens vegstasjon.

Det er med andre ord en kompleks sak som har levd lenge som nå skal til behandling. Derfor er det også utfordrende å legge opp til en ryddig debatt som gir saken den behandling både den og berørte ansatte fortjener. Uansett er det noen fakta i saken som det er vanskelig å se bort fra:

1) Veistasjonen i Brandbu er i en forfatning som ikke er forsvarlig med tanke på videre drift der.
2) Saken har vært på anbud og det er kommet inn tilbud med frist til 29. mai.
3) Gran kommune er faglig og økonomisk ansvarlig for drift av kommunale veier, parker og plasser.
4) Gran kommune har en forpliktelse for å sørge for at ansatte har forsvarlige arbeidsforhold.
5) Kommunestyrets oppgave er å finne den løsningen som på sikt er mest økonomisk og forutsigbar for at oppgavene vi har ansvar for kan løses forsvarlig.

Den beste løsningen?
Gran kommune har en presset økonomisk situasjon. Faktisk, og av ulike årsaker, har vi over 50 millioner mindre å rutte med pr. år en sammenliknbare kommuner. Derfor må vi tenke oss godt om og føle sikkerhet for at investeringene vi gjør er nødvendige og vil lønne seg på sikt. Av samme grunn har jeg varslet ønske om innføring av nye rutiner slik at alle vedtatte større investeringsprosjekter heretter skal drøftes bredere før anbudsgrunnlag utarbeides. På den måten kan spørsmål knyttet til behov og alternative løsninger vurderes før kommunen bruker ressurser på at prosjektet utvikles og prises, ikke etter.
Driftsstasjonssaken er dessverre et eksempel på hvorfor en slik rutine bør på plass. For nå, i tolvte time, etter 15 år og flere kommunestyreperioder kommer spørsmålene og alternative forslag på løpende bånd.
Hvorfor har ikke kommunen vedlikeholdt bygningsmassen sin bedre? Bør vi leie i stedet for å eie? Er det ikke billigere å kjøpe disse tjenestene i stedet for å drifte selv? Kan vi gjøre noe og ikke alt? Trengs det egentlig så mye plass? Kan ikke de ansatte ha spiserom og garderober et annet sted og heller ha noen enklere kalde lagerhaller til det utstyret som er nødvendig?

Det finnes helt sikkert alternative løsninger til noe av det saken omhandler, men blir det billigere? Mer effektivt? Og hvor lang tid og mange ressurser skal vi bruke på å utrede det? Saken vi politikere har fått til behandling svarer opp flere av disse spørsmålene og rådmannen konkluderer med at det prosjektet slik det nå er presentert blir det mest effektive, kontrollerbare og økonomiske for kommunen på sikt. Kommunen kjøper tjenester til vegvedlikehold også i dag, men å gjøre seg avhengig av private tilbydere til alt og ett er noe ganske annet. Og hva med de ansatte? Som har holdt ut år etter år fordi de har visst det skulle komme noe bedre? Skal de fortsatt tilbys dårlige arbeidsforhold – eller tenker noen at de skal sies opp? For meg er det hjerteskjærende hvis det er de ansatte som skal svi for at kommunen ikke har klart å prioritere investeringen tidligere.

Fordi vi må få bedre kontroll med kommunens utgifter ble det i desember 2019 under budsjett- og økonomiplan for 2020–2023 vedtatt et tillegg: «Prosjekter over 10 millioner kroner behandles politisk før igangsetting». Uten dette vedtaket hadde vi ikke fått saken om Ny driftsstasjon opp igjen til behandling. Fordi den allerede er vedtatt i investeringsbudsjettet. For meg er dette punktet viktig. Ikke for å omdefinere behov eller ta omkamp på et allerede vedtatt prosjekt, men for å kunne ta grep for å hindre store overskridelser. I tråd med dette mener jeg det mest ansvarlige nå vil være å vedta en nedskalering av prosjektet slik at det kommer innenfor vedtatt økonomisk ramme. Da ivaretar vi de ansatte og tjenestene vi har ansvar for. Vi slipper å bruke penger på kortsiktige utbedringer og bortkasta anbudsprosesser og vi sørger for framdrift. I tillegg vil 15 mål attraktiv tomt for boliger og videre utvikling av Brandbu frigjøres.

Ikke blir regnestykket så helt galt heller:
Vedtatt ramme på 49, 5 millioner minus tilbakeført mva. gir en netto kostnad på drøyt 37 millioner. Fordi ca. 10 millioner av disse dekkes innenfor selvkostområdet vann og avløp lander vi på 27 millioner. Legger vi i tillegg til et nøkternt anslag for salg av tomta til dagens vegstasjon nærmer vi oss en netto investeringskostnad på 15–17 millioner. Da har vi løst kommunens driftsoppgaver innen en rekke sentrale områder samtidig. I tillegg får vi satt i gang et kjærkomment prosjekt til beste for et næringsliv som trenger offentlig drahjelp i kjølvannet av korona-situasjonen.

Uansett hvordan man snur og vender på dette så har kommunen ansvar for både tjenestene og de ansatte som denne saken omhandler. Oppgavene, kostnadene eller ansvaret blir ikke borte om vi utsetter saken enda en gang. Snarere tvert imot.

I håp om å ha opplyst saken.

LES OGSÅ:

Her mener Halvard Jacobsen at han kan løse kommunens vegstasjon-problem: – Virker som om de bør vurdere andre løsninger

Skuffet og fortvilet vegstasjonsleder: – Hva skal jeg gjøre for å ivareta de ansattes helse?

Utsetter avgjørelsen om ny driftsstasjon nok en gang: – Nå begynner tampen å brenne

Reagerer sterkt på forholdene i vegstasjonen i Brandbu: – Det er stor skam å tilby folk en slik arbeidsplass

Harald Westby (H): Høyre er skeptisk til forslaget til ny driftsstasjon

Hovedvernombud Else Randi Kolby: Ansattes arbeidsforhold ved vegstasjon i Brandbu