Gå til sidens hovedinnhold

Referat fra årsmøte i Jevnaker historielag

Artikkelen er over 1 år gammel
Ditt Hadeland

Protokoll

Fra årsmøtet i Jevnaker historielag tirsdag 10. mars 2020 i Drengestua

Leder Gerd Anita Fjeldstad ønsket velkommen til årsmøtet. Hun ba om 1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siste år. Alle reiste seg og viste respekt med stillhet. Leder og resten av styret sjekket vedtektene, i forhold til årsmøtet og antall deltakere, ingen problematikk her.

Sak 1. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen. Mari Bratvold og Elin Rokseth ble valgt.

Sak 2. Valg av ordstyrer. Forslag Rolf Theil, som ble valgt

Sak 3. Årsberetning 2019 ved leder.

Gerd Anita leste opp deler av beretningen, som var sendt ut til alle medlemmer i forkant, og kommenterte litt ekstra på noen av hendelsene. Takket medlemmene for engasjement og styret for godt samarbeid. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Regnskap 2019 ved leder.

Gerd Anita gikk grundig igjennom regnskapets største og viktigste poster. Alle hadde fått tilsendt regnskapet på forhånd. Leder kommenterte også en faktura som var uteblitt, fra kafeen på Domkirkeodden, i forbindelse med sommerturen. Den er å finne på posten «fakturert ikke betalt.» Påpekte også den store summen fra grasrotandelen og momsrefusjonen, som er en vesentlig årsak til årets overskudd. Viste også til posten loddsalg og gaven fra Sparebankstiftelsen, og takket for dette. Lars Velo, revisor, kommenterte regnskapet og nevnte at det er veldig mange bilag i Historielagets regnskap, men roste regnskapsfører, kasserer og leder for et meget ryddig regnskap. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Valg ved valgkomiteens leder.

Valgkomiteens innstilling 2020 Jevnaker historielag.

Valgkomiteens leder Elin Sigurdson la fram innstillingen.

Styret:

Styreleder Gerd Anita Fjeldstad. På valg 2020. – Gerd Anita Fjeldstad; Gj.valg for 1 år

Styremedlem Åse Bredesen. På valg 2020. Åse Bredesen; Gj.valg for 2 år

Styremedlem Rolf Theil. På valg 2020. Ny; Elin Sigurdson; Valgt for 2 år

Styremedlem Paul Velo. På valg i 2021

Styremedlem Bjørn O. Mikkelsen. På valg 2021

Varamedlem Berit Nerby På valg 2020. Berit Nerby; Gj.valg for 1 år Varamedlem

Karin Persokrud. På valg 2020. Karin Persokrud; Gj.valg for 1 år

Turkomiteen består av hele styret. Styret konstituerer seg i eget styremøte.

Revisorer:

Lars Velo. På valg 2020 – Lars Velo; Gj.valg for 2 år. Svein Gruer. På valg 2021.

Slektsgruppa:

Geir A. Myhrstuen. På valg 2021 Gunhild Myhrstuen. På valg 2022 Odd Kjetil Berg. Gj.valg for 3 år.

Valgkomité.

Elin Sigurdson. På valg 2020 – Ny: Anne Karin Tokerud for 3 år

Roar Hammerstad. På valg i 2021. Roar Ruden. På valg 2022.

Sak 6. Fastsettelse av årskontingent. Styret foreslo årskontingenten uendret, kr 200,- pr. medlem for 2020. Dette ble enstemmig godkjent.

Sak 7. Fastsettelse av styreleders honorar – ved valgkomiteens leder:

Valgkomiteen innstiller leders godtgjørelse til kr 4.000, -. Dette ble godkjent.

Sak 8. Aktiviteter i 2020 – ved leder.

Gerd Anita gikk igjennom årsplanen, som var sendt ut til alle medlemmer før jul, og orienterte om de kommende aktivitetene. Fortalte også litt om de to aktivitetene som allerede var gjennomført i 2020. På januarmøtet på Bøndernes Hus, med forfatter Tor Gotås, deltok 115 personer og hun fortalte at laget fikk et godt overskudd fra billett- og loddsalg, selv med utgifter til honorar, leie mm. Fortalte også om arbeidet i jubileumskomiteen, vedr. Historielagets 50- års jubileum neste år.

Sak 9. Andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Det var ikke innkommet noen saker til denne posten. Årsmøtet slutt.

Gerd Anita takket årsmøtet for tilliten til ledervervet, og lovet å jobbe best mulig for medlemmene og forsøke å følge visjonen til laget på en god måte. Hun takket også fratredende styremedlem Rolf Theil for 2 års jobb som styremedlem, for engasjement, innsats for HL og som en flott representant for laget. Spesielt i forhold til kransenedleggelser og taler på 8 og 17. mai, samt vert for besøket fra «Hadeland lag of Amerika» som besøkte Jevnaker Kirke i juni 2019 og for godt samarbeid i styret. Leder overrakte Theil blomster, til stor applaus! fra 28 frammøte medlemmer.

Mari Bratvold takket leder og hele styret for struktur, fine møter og turer og for godt arbeid og for hennes opplevelse av at det var et godt samarbeid innad i styret.

Anne Eli Felberg takket for en meget god og innholdsrik årsberetning, som vitnet om høy og god aktivitet. Roste også styret for den gode jobben de legger ned.

Det ble så kaffe og gode kaker, før og til Gerd Nylands herlige og morsomme presentasjon av historier og stubber fra sitt forfatterskap.

Til stor glede for de frammøtte. Utlodning til slutt.

Referent Gerd Anita Fjeldstad Jevnaker 10.3.20

Mari Bratvold sign. Elin Rokseth sign.

Kommentarer til denne saken