Valgkampen er over og hverdagens realiteter innhenter både politikerne og alle oss som stemte for en endring av den politiske kursen i samfunnet vårt. For oss i Oppland Bonde og Småbrukarlag, (OBS), er det naturlig å dvele ved de faktiske forholdene i jordbruket. Sjøl om bondeopprøret har satt et sterkt og riktig søkelys på virkeligheten i jordbruket, ser vi det som svært viktig i disse dager å minne om løfter eller mangel på sådanne fra en rekke partier før stemmeseddelen ble lagt i urna.

Det er et eneste kort ord som er avgjørende. Lønnsomhet. Dersom det blir lønnsomt å produsere mat i Norge, vil vi opprettholde dagens bruk i drift. Kanskje til og med få noen nedlagte bruk i drift igjen. Matproduserende arealer, både dyrket jord, beiter og utmark, som gode norske ressurser vil bli brukt til matproduksjon. I tillegg må seterdrifta styrkes. Summen av dette blir økt norsk sjølforsyning. Enhver politiker bør forstå den viktige betydningen av dette. Vi ser at store folkerike nasjoner i verden sikrer egen befolknings matsikkerhet ved å sørge for tilgang på rundt 60 % av verdens kornbeholdning og en stor andel soya. Dette i tillegg til egen matproduksjon.

Det er den til enhver tid sittende regjering som har ansvaret for nasjonens matsikkerhet. I Norge får vi en ny regjering om få dager, og vi forventer at økt sjølforsyning og matsikkerhet står øverst på agendaen. Skal dette bli annet enn valgflesk er det da nødvendig med konkrete og raske grep som sikrer en betydelig økt lønnsomhet i jordbruksnæringa. I tillegg må etterslep og jamstilling av inntektsnivå tas alvorlig.

De to partiene som forventes å danne den nye regjeringa, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har det hele og fulle ansvaret for å sikre en stabil og økt lønnsomhet for jordbruket.

Det haster. Tålmodigheten er oppbrukt.