Eidsivating lagmannsrett har dømt en 44 år gammel mann fra Hadeland til tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år.

Mannen fikk forkynt forvaringsdommen onsdag formiddag, ifølge NTB

Dommen på tolv års forvaring er den samme straffeutmålingen som Gjøvik tingrett kom fram til da mannen ble dømt på samtlige punkter.

Hovedforhandlingen i Gjøvik tingrett gikk over ti dager i november/desember, og dommen falt 10. januar. 44-åringen anket flere punkter i tingrettens dom, blant annet punktet om voldtekt av et spedbarn og flere tilfeller av seksuelle overgrep mot unge jenter i perioden 2008–2014.

Voldtok spedbarn

Mannen er dømt for voldtekt av spedbarn, overfallsvoldtekt på en 18 år gammel jente og grove overgrep mot fem barn ned til seks år. Blant de mindre alvorlige punktene mannen dømmes for går det fram at han har fotografert sovende barn samtidig med at han holdt kjønnsorganet sitt ved ansiktene deres.

Også en hest og en sau har vært blant mannens objekter for grove seksuelle overgrep.

Overgrepene skjedde i årene fra 2005 til 2014. De er begått fra Oslo og nordover mot Hadeland der mannen har bodd sammen med familien.

Under etterforskningen ble det funnet eller gjenskapt minst 60.000 bilder og 2.145 filmer fra diverse teknisk utstyr som 44-åringen var i besittelse av. Blant annet ble overgrepene mot spedbarnet oppdaget ved at man greide å gjenskape bilder fra en minnebrikke som var forsøkt slettet.

Serieovergriper

De fornærmede var i alderen 0 til 18 år da overgrepene ble begått. Lagmannsrettens dom bemerker at det skjedde en markant straffskjerpelse for seksuelle overgrep ved en lovendring 25. juni 2010.

– Flere av overgrepene i vår sak ble begått før lovendringen. Lovgivers uttalelse om straffskjerpelse (...) kan ikke anvendes til tiltaltes ugunst for forholdene begått før 25. juni 2010, står det i dommen.

De sakkyndige har vurdert risikoen for framtidige overgrep. Av totalt 20 forskjellige faktorer var flere av disse til stede, ifølge dommen

– Oppsummert vil de sakkyndige mene at observanden har en høy risiko for framtidig seksuell vold. Tilstedeværelsen av både seksuelt avvik og gjentatte seksuelle overgrep er som over nevnt sterkt assosiert med risiko for nye seksuelle overgrep, står det skrevet i dommen.

Ga ham spenning

44-åringen har ved flere anledninger forklart at det ha ham spenning og stimulans å gjøre noe farlig. Han har forklart at overgrepene ga ham en slags «rus». Tiltalte sa at han var sikker på å ikke forgripe seg igjen.

Det tok ikke Eidsivating lagmannsrett hensyn til, for retten kom fram til at det er nærliggende fare for at tiltalte vil begå en ny seksualforbrytelse ved en eventuell løslatelse.

Erstatning

Ett av erstatningskravene fra tingretten er blitt behandlet på nytt av lagmannsretten, og utfallet ble det samme. Totalt må mannen betale 966.000 kroner i erstatning til de sju ofrene.

– Ettersom tiltalte har begått eller forsøkt å begå en rekke seksuelle overgrep over en lengre periode, er det mye som tyder på at han har en pedofil legning. Funn av omfattende materiale som viser seksuelle overgrep mot barn, og tiltaltes interesse i å søke etter slike bilder og filmer, støtter dette, står det i dommen.