« Rådet tar orienteringen til orientering. Eldrerådet er positive til prosjektet som rådet mener ivaretar behovet for tjenester til eldre i årene som kommer.»

Rådets debatt viste stort engasjement for at det haster med å vedta en veg videre i arbeidet med å finne løsning på framtidens utfordringer innen helse og omsorg for vår eldre. Den lenge varslede «eldrebølgen» er vi nå på veg inn i. Allerede i 2028, altså om 5 år, har Gran behov for langt flere omsorgsplasser enn vi har i dag. I 2040 er antallet eldre fordoblet . Vi sliter allerede i dag med å rekruttere fagfolk. Framover vil konkurransen om fagfolkene bli enda sterkere mellom kommuner, derfor må vi ha bygninger som gjør arbeidet effektivt og som krever færre tjenesteytere per eldre.

I debatten kom det fram bekymringer om de store økonomiske investeringene som prosjektet synliggjorde. Eldrerådet har ikke kompetanse til å bedømme økonomien i prosjektet, men forstår at uansett hvilke vedtak som blir gjort i kommunestyret vil kommunen få store økonomiske utfordringer med en sterkt voksende eldre befolkning.

Eldrerådet har tidligere vedtatt en uttalelse som oppfordrer kommunestyret til å ta grep i boligpolitikken, slik at det bygges livsløpsboliger, en variert boligbygging og flere tilrettelagte boliger nær kommunens sentra. Målet er at flere kan klare seg bedre selv og bo hjemme lengre. Godt å se at kommunens ledelse tar dette med som del av arbeidet med å bygge et aldersvennlig samfunn.

Eldrerådet er først og fremst opptatt av at kommunestyret må sørge for gode og trygge tjenester for våre eldre. Det vil kreve gode og realistiske analyser, målrettet politikk og det krever politisk mot.

Personlig mener jeg vi må gå videre med å utvikle det skisseprosjektet som foreligger gjennom et forprosjekt, og arbeide videre med å forbedre det som skal bli det edelige resultatet. For hva er alternativet til å fortsette arbeidet? Å igjen begynne helt på nytt?

Eldrerådet ønsker kommunestyret lykke til med å finne de framtidsrettede løsningene.