Nå håper jeg virkelig at fornuften vil råde, at byggingen av nytt sykehjem settes i gang så snart som mulig. Vi må ikke «rykke tilbake til start» med nye vurderinger! Jeg blir bekymret når noen innlegg etter at den nye kostnaden ble kjent postulerer at dette ikke ville skjedd hvis Skjervum var blitt valgt.

LES OGSÅ: Er Sagatangen egentlig dyrt? Vi sjekket prislappen på andre nye sykehjem

Jeg kjenner ikke til hva forskjellen mellom kalkylen på 395 mill. og beløpet som nå er framkommet skyldes. Det blir forhåpentligvis kjent i løpet av kort tid. Kommentarene, både fra meg og andre, baserer seg så langt på at 395 mill. åpenbart var veldig feil. Og at kostnadene til avdrag og renter med det nye lånebeløpet (dvs. Gran kommunes kostnad) øker med ca 7 mill. i året.

Jeg er sjølsagt klar over den svært utfordrende økonomiske situasjonen Gran kommune befinner seg i. Det var ille nok før det nye kostnadsbildet på Sagatangen ble kjent. Investeringer må strypes, det må spares i driften, vedlikehold må utsettes, tilbudet til innbyggerne vil svekkes. Årsakene til dette ligger på mange plan, men slik er realitetene. Jeg tar på ingen måte lett på det, tvert i mot. Det sier seg sjøl at en slik merkostnad i forhold til forventet er dramatisk.

Les også

Den kompliserte sagaen

Det finnes imidlertid ikke saklig belegg for å hevde at å bygge på Skjervum ville blitt rimeligere på det grunnlaget vi har nå! Jeg kan ikke forstå at det er mulig å kritisere i sterke ordelag svakhetene ved de økonomiske vurderinger og vedtak som er gjort for Sagatangen, samtidig som det nærmest slås fast at Skjervum ville blitt rimeligere. Hva er belegget for at det som tidligere er hevdet og beregnet for Skjervum ville holdt? Det er det konkret vedtatte bygget på Sagatangen som er priset til det nivået vi nå kjenner. Hvilke garantier har vi for at vi ikke vil stå i samme situasjon dersom vi nå roter det til med å utrede bygg på Skjervum? Det eneste som er garantert er det vil ta veldig lang tid, med alle de negative følger det vil gi. Jeg minner om at det var andre forhold enn de økonomiske ved å bygge på Sagatangen som gjorde at flertallet gikk inn for å bygge der. Jeg har ikke registrert at noen i flertallet var bombastiske på kostnadene ville bli lavest. At det er ulike syn på forholdene som ble vektlagt er ikke så underlig, men i demokratier er det jo slik at flertallet bestemmer, er det ikke det da?

Kvernvold Myhre minner om at en lokal gallup før valget i 2019 viste at det var «stort flertall som ønsket å bygge nytt sykehjem på Skjervum», og at en underskriftsliste med ca. 4.000 navn krevde bygging på Skjervum. Folkets mening skal man ta på alvor, men jeg er usikker på om dette bekreftet flertallsviljen. GBL hadde utallige innlegg i avisen før valget om sykehjemmet, med stor vekt på lokaliseringen. De framstilte det som helt høl i huet og nærmest uredelig (mine ord) å mene noe annet enn dem, og ironiserte over alle forsøk på motargumenter. Metoden ligner på det vi nylig har sett ved presidentvalget i USA; gjentas påstander mange nok ganger er det mange som tror på det samme hva. Et annet mål på granasokningenes vilje er resultatet ved kommunevalget i 2019. Da fikk partiene som gikk for Sagatangen rundt 60 % av stemmene. Det er det selvsagt flere grunner til, men de ble ikke valgt bort pga av sykehjemsaken i hvert fall.

Les også

Sagatangen – kan man stille spørsmål

Grunnen til at nytt sykehjem er og lenge har vært et sentralt tema for kommunen er at det faktisk er et vel dokumentert behov for å øke kapasiteten, og å løfte tilbudet til eldre og syke opp på et nivå som møter framtidens krav. Vi blir stadig eldre, og vi blir flere eldre. Befolkningsutviklingen i Gran har vært negativ de siste par årene, og prognosene for de kommende årene er ikke oppløftende:

Et bilde som inneholder bord Automatisk generert beskrivelse

Allerede i 2023 vil det være 62 (8,3 %) flere enn i dag som er 80 år eller eldre, i 2030 nesten 400 (52,4 %) flere! Det er jo rimelig å anta at det vil bli noenlunde samme relative økning av behovet for pleie- og omsorgsplasser. Også i aldersgruppen 67 – 79 er det betydelig økning. Tallene forteller med all mulig tydelighet at vi ikke har noe tid å miste.

Les også

Sagatangen: Usannheter fra ordfører Eek Thorsen (Ap)

Så gode kollegaer i alle politiske partier: legg diskusjonene om hvem som har gjort mest gæernt til nå til side, det blir vi nok aldri enige om. Snu gjerne steiner for å få kostnadsbelastningen ned i forhold til det som foreligger, men med realisme og uten ytterligere forsinkelser. Vedta at det skal startes opp på Sagatangen nå! Tenk så godt det ville være for hele saken og det politiske klimaet med full enighet om det nå ...