Skiforeningen, som samarbeider med Lunner almenning om prosjektet, søkte om tillatelse til å ta ut vann fra Sulua til snøproduksjon.

Uttakspunktet er i Sulua, nedstrøms samløpet mellom Brakalitjernbekken og Sølvtjernbekken. Vannet skal brukes til å produsere snø ved Brovold friluftsenter, nord i Nordmarka.

Ifølge Lunner almenning er vannføringen på høsten stor, og det er således ikke ventet negative konsekvenser som følge av tiltaket.

I vurderingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) står det at Sulua er en del av Leiravassdraget som renner ut i Øyeren. Vassdraget ble vernet i 1986 gjennom verneplan for vassdrag (III). I verneformålet nevnes stor naturmangfold knyttet til elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, land- og vannfauna.

Sulua er fiskeførende.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus undersøkte elva for elvemusling på 2000-tallet, men arten ble ikke funnet.

Ja til uttak i fem år

Brovold med omkringliggende område er i Miljødirektoratets Naturbase registrert som naturbeitemark.

NVE vurderer det planlagte tiltaket til å i liten grad påvirke naturmangfold og verneverdier i området, dersom tiltaket foregår på senhøsten/vinterstid, begrenser seg til perioder med god vannføring i elva og er begrenset i tid.

De vurderingene som NVE har gjort i forbindelse angående prøveproduksjon av snø ved Brovold gjelder kun uttak i november-februar i vintersesongen fra 2019–2020 til 2023–2024.

LES OGSÅ: