Foreslår fredning av 6.000 dekar skog på Hadeland

VESLEÅA: Gran almenning er positive til at avmerket område endres til naturreservat.

VESLEÅA: Gran almenning er positive til at avmerket område endres til naturreservat. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesmannen foreslår å verne drøyt 6.000 dekar skog på Hadeland. Størsteparten av dette utgjøres av omlag 4.500 dekar i Avrillen i Gran.

DEL

Også i Vesleåa i Gran, Larshus i Lunner og i Galtedalstjenna med arealer både i Jevnaker og Lunner foreslås det vern, opplyser Fylkesmannen i en pressemelding.

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater. Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt. Formålet med verneforslagene er i hovedsak å bevare områder bestående av en stor andel eldre skog, med tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer.

To områder i Gran

Avrillen (4.510 dekar) ligger øst i Gran og består av et relativt stort naturskogsområde dominert av biologisk gammel skog der det stedvis er urskogpregede partier med god kontinuitet i gamle trær. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter.

Vesleåa (520 dekar) ligger på Hadeland østås i Gran og området består av ei godt utviklet og variert skogsbekkekløft med relativt store arealer med gammel kontinuitetsskog. Området vil på en god måte representere denne naturtypen på det sentrale Østlandet. Videre har området en særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne og sårbare arter.

Larshus i Lunner

Larshus (460 dekar) ligger på Hadeland Østås, og området består av store arealer med sammenhengende gammelskog og usedvanlig store mengder «dødved». Området representerer på en god måte de rikere og mer lavereliggende skogområdene i regionen.

Området har en særlig betydning for naturmangfold fordi det er et viktig leveområde for sjeldne og truete arter. Området har rikelig med vedboende gammelskogsopper, blant annet fire rødlistearter. Det er også en forekomst av rikmyr med sjeldne orkidéer.

21 utryddingtrudede sopparter

Galtedalstjenna (610 dekar) ligger på Grindvoll og omfatter arealer både i Jevnaker og Lunner kommuner. Området har en relativt stor, variert og velutviklet kalkbarskog i tillegg til en rik, intakt og velutviklet kalksjø/kransalgesjø.

Videre har området særlig betydning for naturmangfold ved at det er et viktig leveområde for sjeldne, sårbare og truete arter, blant annet et stort mangfold av jordboende sopparter og kransalger. Det er registrert hele 21 rødlistede (arter som står i fare for å bli utryddet) sopparter i

Fylkesmannen har nå sendt på høring forslag om vern av ti skogområder i ni kommuner i Oppland.

Formålet med å sende forslagene på høring er å gi berørte parter anledning til å uttale seg. Fylkesmannen ber særlig om synspunkter på eventuelle konflikter med andre interesser, avgrensingen av områdene og verneforskriftene.

Artikkeltags