Gå til sidens hovedinnhold

Slik skal innbyggerne i Gran sikres bredbåndsdekning

En nylig utarbeidet strategi for bredbåndsutbygging i Gran kommune legges nå fram for politisk behandling. Den viser hvordan målet om tilnærmet full dekning er planlagt nådd.

For abonnenter

– Overordnet bredbåndstrategi for Gran kommune er å oppnå god brebåndsdekning til alle husstander i kommunen, innledes dokumentet som nå er ferdig utarbeidet.

– For å gjøre dette mulig er det søkt NKOM (Norsk kommunikasjonsmyndighet) og fylkeskommunen om midler til utbygging av bredbånd i områder med dårlig bredbåndsdekning. Dette er områder som i utgangspunktet ikke er kommersielt interessante for bredbåndleverandørene, heter det videre.

Fra 2019/2020 har det vært en betingelse for støtte fra NKOM og Fylkeskommunen at kommunen bidrar med egne midler i finansiering av prosjektene.

Hadeland har, ut fra strategidokumentet, forsøkt å sette sammen en oversikt over situasjonen.

Les også

Beboerne er oppgitt etter bråstopp i bredbåndutbygging: – Unga må gjøre nettbaserte skoleoppgaver på skift

Nærmere 40 millioner i tilskudd

Av dokumentet går det fram at det så langt er mottatt snaut 40 millioner i tilskudd fra de tre bidragsyterne.

Oversikten ser slik ut:

Prosjektnavn NKOM-midler Fylkeskommunale midler Tilskudd Gran kommune Budsjettert Forventet utbetaling

Felles bredbåndsprosjekt Gran, Lunner, Jevnaker

Kr. 15.280.000

Ingen Ingen Ingen

Bredbåndsprosjekt Gran 2019

Kr. 2.878.628

Kr. 4 millioner Kr. 4 millioner

Innarbeidet budsjett og Øk. plan 2020-2023

2 mill. i 2022

2 mill. i 2023

Bredbåndsprosjekt Gran 2020


Felles fra NKOM og fylke Kr. 7.747.500

Kr. 5 millioner

Innarbeidet Budsjett og Øk. plan 2021-2024

2,5 mill. i 2022

2,5 mill. i 2023

Bredbåndsprosjekt Gran 2021


Felles fra NKOM og fylke Kr. 880.750

Foreløpig ikke bevilget Ikke budsjettert Ikke vedtatt

Interkommunalt prosjekt

Følgende områder omfattes:

Gran kommune: Gullerud/Bleiken, Julibakka, Røykenvik, Tingelstad, Leikvoll, Granlund, Lynnebakka og Søndre Ål. Til sammen ca. 1360 adresser

Lunner kommune: Vestbygda, Søndre Oppdalen, Nordre Oppdalen, Råstad, Hallum og Grindvoll. Til sammen ca. 620 adresser

Jevnaker kommune: Olimb, Gullentorvet og Sandvika. Til sammen ca. 415 adresser

Telenor forplikter seg i avtalen til å bygge 1283 adresser bredbåndskabel og 1104 adresser med mobilt bredbånd med minimum kapasitet 30 MB/sek i områdene i de tre kommunene.

Status per 30. juni for fellesprosjektet

Alle adresser med bredbåndskabel er ferdig utbygd. Mange har allerede fått kabel oppkoblet. Alle vil bli ferdig oppkoblet innen utgangen av 2021. For Gran kommune gjelder dette områdene Julibakka, Tingelstad og Søndre Ål.

I tillegg bygger Telenor kommersielt i Gullerud/Bleiken området.

Når det gjelder utbygging av de mobile prosjektene har Telenor forpliktet seg til å bygge åtte nye mobilmaster i Gran, Lunner og Jevnaker. På flere av de valgte stedene for mobilmast er det utfordringer med grunneieravtaler og det betyr at flere av områdene ikke vil bli ferdig bygget innen avtalt tid 31. desember 2021.

I følgende områder i Gran bygges det mobil løsning:

Lynnebakka – leveres i 2021 uten bygging av ny mobilmast – ferdig i løpet av 2021 Hennung – krever bygging av ny mobil mast - grunneieravtale ok, jobbes med trase for strømtilførsel – sandsynlig ferdigstillelse 2 kvartal 2022

Runden – Telenor har til vurdering fiber eller mobil løsning – utfordring med grunneieravtale for mobil mast – ferdigstillelse senest 2 kvartal 2022

Raknerud – forsinket grunnet naboklage med anke til Statsforvalter – anke nylig avklart og prosjektet kan bli ferdigstilt i løpet av 2021

Leikvoll – krever bygging av ny mobilmast – forsinket grunnet grunneieravtale – ny grunneier virker lovende – sannsynlig ferdigstillelse 2. kvartal 2022

Etter denne utbyggingen vil Gran kommune ha en bredbåndsdekning på 61 – 63% av kommunens husstander.

Les også

Beboerne blir bønnhørt - nå skal Granåsen ut av «skyggenes dal»

Bredbåndsprosjekt 2019 Gran kommune

Gran kommune søkte i 2019 NKOM og Oppland fylkeskommune om støtte til utbygging av sju nye områder med mindre enn 10 MB/sek bredbåndsdekning. Betingelse for fylkeskommunal støtte var tilsvarende støtte fra egen kommune.

Søknaden omfattet følgende områder:

Hornslinna/Gjærviken: 84 adresser

Utvidet Tingelstad-område: 400 adresser

Moen: 208 adresser

Nysetveien: 21 adresser

Gran øst: 93 adresser

Oslolinna: 31 adresser

Bjoneroa: 101 adresser

Totalt: 938 adresser

Ved gjennomgang har det vist seg at 414 av disse 938 adressene er bygd kommersielt. 524 adresser gjenstår.

At prosjektet har et betydelig færre adresser enn det opprinnelig er søkt om, skaper usikkerhet om dette vil føre til avkortning av tilskuddsmidlene.

Bredbåndsprosjekt 2020 Gran kommune

Gran kommune søkte i 2020 på nytt NKOM og fylkeskommunen om støtte til seks nye områder med redusert bredbåndsdekning, (under 10 MB/sek).

Disse er:

Bjonskogen: 121 adresser + 297 hytter (ikke søknadsberettiget)

Gran sentrum sør: 35 adresser

Kjølvegen, Brandbu: 56 adresser + 10 hytter (ikke søknadsberettiget)

Risbakken, Jaren: 110 adresser + 13 hytter (ikke søknadsberettiget)

Vestre Gran nord: 38 adresser + 17 hytter (ikke søknadsberettiget)

Vestre Gran sør: 66 adresser + 16 hytter (ikke søknadsberettiget)

Totalt: 426 adresser

I forberedelse til anbudsprosess skjer det samme som i 2019 prosjektet. Av de 426 adressene som inngår i søknaden viser det seg at 310 av disse adressene er bygd ut av en leverandør. Gjenstående er 116 adresser. Denne utfordringen tas opp med Innlandet fylkeskommune som ikke vil gi noe entydig svar på om dette vil føre til avkortning av tilskuddet.

Det er besluttet å legge ut både 2019- og 2021-prosjektet i samme anbud. Ved fristens utløp 1. september hadde både Viken fiber og Telenor levert tilbud. Det er bedt om individuell prising på alle områder. Det vil kunne bety at det ikke blir samme leverandør på alle områder.

Det tas sikte på å velge leverandør i løpet av oktober/november 2021, med mulig oppstart bygging i løpet av 2022.

Når denne utbyggingen er ferdigstilt vil Gran kommune ha bredbåndsdekning for over 90 prosent av kommunens adresser.

Bredbåndsprosjekt 2021 Gran kommune

Her er det gitt tilskudd på 880.750 kroner.

Søknaden omfatter følgende områder:

Løvlia: 16 adresser

Myre: 14 adresser

Sørumsdalen: 10 adresser

Blokkhus: 7 adresser

Totalt: 47 adresser

Anbudet vil bli lyst ut i slutten av 2021.

Den eksakte prosenten foreligger ikke, men etter denne utbyggingen vil Gran kommune ha en bredbåndsdekning på over 95 prosent.

Det er usikkert om hva som skal til for å oppnå 100 prosent bredbåndsdekning i kommunen.

Rådmannens innstilling til politikerne er at strategien for bredbåndsutbygging vedtas.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.