Aasta og Emil vant Oppdalsløpet

VANT: Aasta Skogan Bøe og Emil Solan Gorset vant Oppdalsløpet.

VANT: Aasta Skogan Bøe og Emil Solan Gorset vant Oppdalsløpet. Foto:

Av
DEL

InnsendtFor and­re gang på mind­re enn ei uke var fo­ku­set for alle id­retts­in­ter­es­ser­te ha­de­len­din­ger retta mot den lil­le, vak­re gren­da på pla­tå­et oppe mel­lom Viggadalen og Øst­ås­en, da det et­ter hvert så tra­di­sjons­ri­ke Oppdalsløpet gikk av sta­be­len. Bare seks da­ger et­ter av­slut­nin­ga av den ny­opp­starta Opp­dals­ka­ru­sel­len, lør­dag den 21. sep­tem­ber, gikk start­skud­det for den tret­ten­de ut­ga­ven av Oppdalsløpet si­den 2006 fra id­retts­an­leg­get til Nord­re Oppdalen.

Sam­men med ba­sa­ren i NOIL-hu­set ut­gjør Oppdalsløpet den and­re vik­ti­ge in­gre­di­en­sen i Opp­dals­hel­ga. Mens iv­ri­ge lodd­kjø­pe­re og kaf­fe­tørs­te slår av en prat og gle­der seg til ho­ved­trek­nin­ga mot slut­ten av hel­ga, sam­les yng­re og eld­re løps- og gan­ge­in­ter­es­ser­te seg til dyst i den 3,5 km lan­ge tra­se­en ut fra NOIL-plas­sen, mel­lom fjøs og hyt­ter, bort­over gutuer og over ny­slåt­te jor­der til­ba­ke til mål­gang og heder og ære (og et glass saft og en vaf­fel og mere til) til­ba­ke over mål­stre­ken mel­lom ten­nis­ba­nen og ball­bin­gen på NOIL-plas­sen.

Den­ne gan­gen stil­te 41 sto­re og små, de fles­te av dem opp­dø­lin­ger, i sein­høs­tens «in­di­an sum­mer» med tem­pe­ra­tu­rer i lufta rundt tjue­tal­let og ei he­ten­de sol fra klar him­mel. Det ble løpt og gått, heia og ropt, og i lø­pet av et lite kvar­ter had­de både her­re­klas­sen og da­me­klas­sen blitt av­gjort – i opp­dø­lin­ge­nes fa­vør, med sei­er­her­re og -kvin­ne fra Nord­re Oppdalen.

Emil So­lan Gor­set (12:26) spurt­slo for­ri­ge ukes Oppdalskarusellvinner Sy­ver Viks­ås Holt (12:27), beg­ge re­pre­sen­tan­ter for NOIL (og Svea Ski­lag), før tred­je­mann Emil Skaft­nes (12:51). Og av da­me­ne var Dron­nin­ga av Oppdalsløpet Aas­ta Sko­gan Bøe (15:36) fra NOIL nok en gang uslåelig, som der­med kom opp i sin sju­en­de (!) sei­er to­talt! Ran­di Vest­heim (også NOIL, 16:24) og Mai­ken Våg Haug­seth (16:42) fyl­te res­ten av pal­len på kvin­ne­si­da.

Og mens sola skin­te vi­de­re og trak­to­re­ne på de nær­lig­gen­de jor­de­ne uav­brutt gikk for fullt, kun­ne de sei­ren­de i trygg for­viss­ning løf­te sei­ers­pre­mi­e­ne som be­vis på at den­ne da­gen – ja den­ne da­gen var det in­gen som slo dem!

VINNERE:  Aasta Skogan Bøe og Emil Solan Gorset vant Oppdalsløpet.

VINNERE: Aasta Skogan Bøe og Emil Solan Gorset vant Oppdalsløpet. Foto:

For fle­re re­sul­tat og bil­der, se www.noil.no.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags