1. Hvilke konkrete tiltak vil ditt parti iverksette for å redusere kommunens klimaavtrykk?

Klimaendringer og tap av natur er blant vår tids største utfordringer og Gran Arbeiderparti legger FNs bærekraftmål til grunn i vårt arbeid for å nå våre mål om å redusere kommunens klimaavtrykk. Vitenskapen er stadig klarere på at arealbruk er en nøkkelfaktor både i arbeidet med å bremse klimaendringene, for tilpasning til et endret klima og som den viktigste enkeltfaktoren i arbeidet med å stanse tap av natur. Som ansvarlig myndighet for arealplanlegging etter plan- og bygningsloven har Gran kommune en sentral rolle i dette arbeidet.Gran Arbeiderparti vil:

  • at Gran kommune skal bygge framtida si på FNs bærekraftmål.
  • at kommunen skal være en pådriver når det gjelder søknadsprosesser, veiledning og oppfølging av klimatiltak som reduserer utslipp i landbruket.
  • stimulere til ny, grønn næringsutvikling.
  • stanse nedbygging av dyrket, dyrkbar jord og myr.
  • ta vare på de store naturverdiene i kommunen.
  • at klimavennlige energikilder vurderes i arbeidet med nye bygg.
  • at innkjøpsarbeidet til kommunen skal legge vekt på bærekraft og klimahensyn.
  • videreutvikle Gran sentrum som regionsenter og Brandbu som landsby ved forskjønning, fortetting og variert bebyggelse.

2. Hvordan vil ditt parti forberede kommunen på å takle klimaendringer og ekstremvær?

I samarbeid med administrasjonen, folk og relevante aktører må vi innhente relevant kunnskap om ekstremværkonsekvensene lokalt på Hadeland, og bruke kunnskapen i langsiktig planarbeid og i det løpende virksomhets- og budsjettarbeidet.

3. Hva vil ditt parti gjøre for å hindre videre tap av urørt natur?

Gran Arbeiderparti mener at hensynet til klimautviklingen, biologisk mangfold og naturens tåleevne skal ligge til grunn for all arealforvaltning i Gran kommune.

4. Vil partiet si ja eller nei til å regulere flere hytteområder?

Gran Arbeiderparti har ikke tatt stilling til å regulere flere hytteområder. Vi vil ta opp saken ytterligere til drøfting.