Høyres nyvalgte stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes har tatt fram pennen igjen. Det skaper som regel politisk engasjement hos meg. Mye på grunn av den ensidige framstillingen og svarte malingen hun bruker.

Denne gangen er det reiselivsbransjen og særlig bedrifter i distriktene hun vil hjelpe. Dette begrunner hun med at «Arbeiderpartiet og Senterpartiet har valgt å låse seg inne på bøttekottet» med sin unødvendige storrengjøring av arbeidslivet gjennom innstramminger i den sterkt økende bruken av innleid arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer. En utvikling som Høyre i regjering la til rette for og tydeligvis ønsker skal fortsette.

Dersom man velger å tro på det hun skriver er det vanskelig å være uenig med henne. Det melder seg derfor behov for å komme med noen korrigerende opplysninger:

a) Så langt jeg har oppfattet gjelder dette en ny lov som har som mål å skape et bedre regulert arbeidsliv der forholdene har blitt gradvis dårligere for mange norske arbeidstakere.

Gjennom tilhørende forskrifter vil man særlig tilstrebe å rette «rengjøringen» mot bransjer og distrikter der forholdene er blitt uønskede. Byggenæringa i Oslofjord-området peker seg ut, mens reiselivsnæringa i distriktene neppe gjør det. Derfor skal innstrammingene være mildere for reiselivsnæringa i distriktene.

b) Innstrammingen i bruk av innleie gjennom bemanningsselskap tar ikke sikte på å forby midlertidige ansettelser der det foreligger midlertidig behov for arbeidskraft. Det er bruk av innleie som generell bemanningsstrategi gjennom året man vil til livs. Dagens hjemmel til å ansette direkte i midlertidige stillinger vil bli beholdt.

c) Det vil bli anledning til innleie når dette avtales med tillitsvalgte i en fagforening med innstillingsrett. Enkelt sagt når man samarbeider med sine ansatte om løsningene.

d) Innstrammingene har som mål å bedre forutsigbarheten for arbeidstakere og skape mer vilje til opplæring og kompetanseutvikling fra bedriftenes side. Det skal heller ikke legges skjul på at direkte ansettelser i bedriftene gir et mer balansert styrkeforhold mellom arbeidsgivere og ansatte.

Det er kanskje naturlig at Høyre misliker at dagens regjering endrer på noe av den politikken de gjennomførte. Men derfra til å trekke intensjonene bak disse endringene i tvil og hevde at de er unødvendige og til dels sterkt skadelige er i drøyeste laget. Det er i alle fall nødvendig at den kritikken som framføres baserer seg på det som finnes av fakta.

Blanding av rødt og grønt blir ikke automatisk svart.

En liten undring til slutt: Det hevdes at det i dag er problemer for mange bedrifter i gamle Oppland å skaffe nok kompetent arbeidskraft. Er innleie gjennom bemanningsselskaper da en bærekraftig løsning på problemet? Kan ikke dette tvert imot utkonkurrere lokal arbeidskraft?

Er det slike løsninger som vil få ungdommen til å slå seg ned i distriktene samt gi kommunene grunnlag for å bygge ut nødvendige samfunnsfunksjoner?