Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjemsplass eller bemannet omsorgsbolig?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som kjent ble prosjektet Sagatangen ikke vedtatt i kommunestyret før jul. Noe vi selvfølgelig har tatt til etterretning. Men, for oss er det nå viktig at vi kommer oss videre.

LES OGSÅ: Vedtok helt nytt Sagatangen-forslag – ble lagt fram «over bordet»

Eldrebølgen kommer også i Gran kommune, og vi må bygge både sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger for å sikre at våre eldre skal få en verdig alderdom i kommunen vår.

Utredninger og fagfolk har gang på gang slått tydelig fast at vi både trenger nytt, moderne sykehjem og særlig flere omsorgsplasser i Gran.

Les også

Pål-Arne Oulie (Sp) om «sjokk-vedtaket»: – Vi er ikke tjent med å bygge for få sykehjemsplasser

Gran kommunes enstemmig vedtatte helse- og omsorgsstrategi (2017) bygger på kunnskap om det sterkt antall økende eldre de kommende tiårene. Særlig stor er økningen av eldre over 80 år. Uansett alder er heller ikke eldre en enhetlig gruppe mennesker, og for å klare å gi et godt nok tilbud til alle innenfor en forsvarlig økonomi, ble svaret at tilbudene som skal utvikles, må være mer varierte enn i dag.

Les også

Gran kommune etter siste Sagatangen-vedtak: Har begynt å jobbe etter ny kurs

Stadig flere ønsker og klarer å bo lengre hjemme med hjelp fra familie, hjemmetjenester, dagsenter og korttidsopphold. Når det ikke lenger er tilstrekkelig og trygt, har kommunen i dag ikke noe annet enn sykehjem å tilby. Det er både det dyreste og mest passiviserende omsorgstilbudet. Viktig for de sykeste og de som trenger hjelp til det aller meste, men ikke bra for de som kan klare noe selv men trenger en godt tilrettelagt og trygg bolig. Behovet for å utvikle tilbud på flere trinn i omsorgstrappa er forklart og vedtatt.

Omsorgsboligene som var planlagt på Sagatangen er romslige nok til å romme både personlige eiendeler og fysiske hjelpemidler, sikre enkel sosial omgang ved fellesstuer og kjøkken og, ved sin nærhet til sykehjemmet, gi lett tilgang til dagsenter, lege, fysioterapeut o.l. samt tilstedeværende bemanning døgnet rundt.

Omstilling fra noe kjent til noe nytt og mer ukjent er aldri enkelt. Vi vet hva et sykehjem er, men er litt mer utrygge på hva slags tilbud et døgnbemannet omsorgssenter innebærer. Denne vridningen av tjenestetilbudet mener fagfolk både i Gran og landet for øvrig er viktig å gjøre i tide. Inntil 17. desember 2020 hadde denne omstillingen også enstemmig oppslutning blant Grans politikere.

Les også

Flertallet i styret i Gran Sp sin holdning til nytt sykehjem

De Senterpartirepresentantene som fremmet og fikk flertall 17. desember om at Sagatangen kun skal ha sykehjemsplasser, og at det skal flyttes 25 plasser fra Marka til Gran har flere ganger pekt Ullerud sykehjem i Frogn kommune som et forbilde.

Les også

Hva vil Pål-Arne Oulie?

I den forbindelse er det viktig å også ta med seg hva Frogn kommune selv skriver i sin årsmelding for 2019: «Demografiutviklingen gir allerede utfordringer for helse og omsorgstjenestens kapasitet. Hvis Frogn kommune fortsetter utviklingen med utbygging av sykehjemsplasser fremfor å prioritere utbygging av omsorgsboliger, vil Frogn kommune ha en underdekning av sykehjemsplasser allerede i 2022. For å løse disse utfordringene er det et akutt behov for å utvikle omsorgsboliger for eldre med heldøgns omsorg. Frogn kommune har store vansker med å dekke behovet bare om få år. Dagens utvikling og praksis med tildeling av sykehjemsplasser medfører en rekke utfordringer.»

Les også

Nyttårsdrøm!

Vi vil helt sikkert trenge økt kapasitet på alle trinn i omsorgstrappa innen 2040, men hvor behovet vil vise seg størst er vanskelig å forutse og fasit i forkant er ikke mulig å få. De siste prognosene som er offentliggjort forteller med tydelighet at antallet demente vil øke betydelig mer enn tidligere antatt. Dette er en pasientgruppe det må planlegges særskilt for, fordi de har et annet behov for oversiktlighet og ro enn andre. Derfor er kommunens plan å starte utviklingen av slike tilbud, for eksempel i form av bofellesskap for 6-8 personer, i nærheten av Markatun III.

Så får vi håpe at utredninger fra rådmann og avklaringer fra Sykehuset innlandet om lokalmedisinsk senter, raskt gir oss svar som gjør at vi kan komme oss videre.

Les også

Sykehjemsvedtaket gir ikke bare usikkerhet og utsettelse, men også høyere kostnader

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.