Leder i eldrerådet, Olaf Haakenstad, har nylig et innlegg i Hadeland, hvor han blant annet skriver: «Takk til dere eldre i Lunner som har frontet deres egen sak. Kommunen har lovet at de skal ha en god dialog med den enkelte bruker av tjenestene. Det er også blitt lovet at brukere som har rett til nødvendig helse- og omsorgstjenester fra kommunen, skal få det.»

I mai 2019 var et større folkemøte på Roa, der salg og framtida for Lunner omsorgssenter (LOS) var tema. To potensielle kjøpere var på banen. Dette var et møte med en veldig optimistisk og positiv tone.

Torstein Brandrud uttalte blant annet: «Kommunen har hele tiden vært klare på at de ønsker en tett dialog med beboerne på Kalvsjø. Vi må være enige om prosessen og om løsningen. Det er viktig å komme i gang slik at byggene ikke blir stående tomme».

Ordfører Tyrdal sier: «Ut fra demografien i Lunner forventes det et økt behov for plasser i framtida. Ifølge undersøkelser vil hele østlandsområdet få et økt behov. Dersom vi ikke har nok plasser selv, er kjøp av plasser et godt alternativ. Det åpner for større fleksibilitet og utsetter kravet om å bygge».

Leder av Kalvsjø vel siteres slik: «For oss er det en trygghet å bli tatt med i prosessen. En åpen og god dialog er viktig, ikke minst for forutsigbarheten. I tillegg er det viktig at alle får samme informasjon».

Tida går, og stille er det fra kommunens side, men så opplyser Torstein Brandrud i Hadeland 10. januar dette året:
* etter formannskapstilråding i september 2019, har kommunestyret vedtatt instruks for avhending av LOS.
* I denne står blant annet:
- «salgsobjektet» avhendes av rådmannen.
- at en potensiell kjøper vil bli vurdert ut fra økonomi og forretningsplan, formål, påvirkning på lokalsamfunnet, bemanning og rekruttering.
- Når det gjelder vekting vil pris utgjøre 40 prosent, prosjektets gjennomførbarhet 30 prosent og attraktivitet 30 prosent.

Brandrud presiserer: «Dersom et prosjekt ikke finnes attraktivt for kommunen – hvor innbyggernes stemmer teller – vil det hjelpe lite om prisen er høy.» Det som ikke er lett å forstå, er hvordan innbyggernes stemmer skal høres.

Han forteller at det er mye som tyder på at det fort kan gå noen måneder til før prosessen er avsluttet, selv om vedtaket var at tilbudsfristen for eventuelle kjøpere settes til 1.1.20.

Men: Hvor ble det av den åpne og gode dialogen som var lovet på mai-møtet i fjor. Er det ikke lenger så viktig at byggene på LOS ikke blir stående tomme? Alle beboere ved LOS skal flytte inn i nytt helse- og omsorgssenter på Harestua i løpet av 2020.

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Jeg finner ikke at eldrerådet har fått noen plass/rolle i prosessen om avhending av LOS. Ordfører uttalte i mai i fjor at det forventes et økt behov for plasser i framtida. Det er vel naturlig at eldrerådet engasjerer seg i hvordan et slikt økt behov skal planlegges og dekkes opp? Som Haakenstad skriver: «Eldrerådet har flere kompetente medlemmer som kjenner lovverk og brukernes rettigheter svært godt».

Leder Haakenstad har også plass i kommunestyret, noe som bør sikre at eldrerådets stemme blir å høre der!