Tidsbruk og hersketeknikk – åpent brev til Eek Thorsen

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Se ordførerens svar nederst i saken.

I lengre tid har vår ordfører forlangt at kommunestyrets representanter skal fatte seg i korthet og at hver politiske gruppering skal samkjøre sine ytringer innad i kommunestyremøtene.

Grunnen ordfører oppgir er at møtene ikke skal bli unødig lange, noe jeg for så vidt er tilhenger av.> Jeg må derfor komme med noen betraktninger og spørsmål om hvorfor møtene blir så altfor lange.

I tillegg ønsker jeg å stille spørsmål om hva slags rolle ordfører skal ha og hvordan ordfører gjennomfører kommunestyremøtene.

Det første som slår meg er de lange innledningene ordfører har i møtene og alle de kommentarene hun har etter at representantene har vært på talerstolen og sagt sine meninger eller kommet med spørsmål. En ordfører er slik jeg ser det en møteleder og dermed ansvarlig for at møtene gjennomføres på en korrekt og effektiv måte.

Framstår som hersketeknikk

Det skal ikke være slik at ordfører til stadighet skal kommentere og smette inn sine synspunkter slik at hun står igjen med inntrykk av ha fasiten i hver sak. Dette er en taktikk som ordfører er svært god til å benytte, men det framstår som en hersketeknikk jeg liker svært dårlig.

Det samme skjer også veldig ofte når en representant er oppe for stille spørsmål rundt orienteringer og temaer som vi har fått fra andre. Det er ikke ordfører vi stiller spørsmålene til ved orienteringene, det er til de som framfører de. Stadig kommentarer og egne meninger fra ordfører er ikke på sin plass her.

Videre har jeg registrert at ordfører har henvist til at andre kommuner gjør det slik og slik og at det har blitt gjort henvendelser til departement om hvordan lovtekst er. Når det har blitt ettergått av skarpe og årvåkne representanter, viser det seg at ordfører har lagt godviljen til og vel så det, for å tolke det dit hen at det kan brukes som sannhet eller argument. Det må ordfører slutte med, slikt kan i beste fall framstå som bløffing.

Bekymring

Til slutt vil jeg bare komme med en bekymring om denne stadige henstilling om at det å skulle fattes seg i korthet, kan gå på bekostning av demokratiet og at representanter vegrer seg fra å si sin mening. Hver enkelt kommunestyrerepresentant er valgt inn ut fra sine holdninger og synspunkt. Det er ikke som i Arbeiderpartiet i alle leire ellers, at det nærmest i hver sak skal stemmes likt.

Vi i GBL kan være uenige i sak innad og dermed må alle få muligheten til å frambringe dette over talerstolen eller fra PC’n.

Min henstilling er at ordfører tenker igjennom sin rolle og måten hun skal lede kommunestyremøtene.

Dette svarer ordfører Eek Thorsen

Ordfører er møteleder for kommunestyre og formannskap. Gjennomføring av politiske møter er regulert av vedtatte retningslinjer, men vil alltid også bli preget av hvem som innehar ordførerrollen og hvem som er innvalgt i kommunestyret.

Siden jeg tiltrådte som ordfører i fjor høst har jeg vært opptatt av å legge til rette for en møtegjennomføring som er preget av saklighet, tillit og gjensidig respekt. Som bindeledd mellom innbyggerne, administrasjonen og politikerne er det også en prioritert jobb for ordfører å bidra til at alle saker får en best mulig behandling, og at alle politikere kjenner trygghet for å frambringe sin mening.

I arbeidet med å få til dette har ordfører et forum, gruppeledermøtet. Her kan ordfører be om råd fra alle partiene på hvordan det sittende kommunestyret best kan få til dette. Senest på gruppeledermøtet 12. november var møtegjennomføring drøftingstema, foreslått for ordfører fra politikere i flere partier. Signalene herfra danner utgangspunkt for endring av praksis.

Gran kommune har mange svært engasjerte politikere. Men også engasjement må reguleres inn i de rammene som er satt for et møte. De fem årene jeg har vært med i Grans-politikken har dette vært en utfordring. Kommunestyremøtene er generelt langvarige og svært ofte rekker man ikke å behandle alle sakene på agendaen. Dette var tilfelle i forrige periode, og har etter hvert blitt en stadig større utfordring også i denne. For noen politikere er det greit, for andre er det problematisk. Mens noen opplever det som begrensende for sitt engasjement at taletiden forsøkes innskrenket, ytrer andre at det er kvelende for engasjementet at diskusjonene og møtene blir så lange. Etter et drøyt år i ordførerstolen synes jeg også det er en utfordring at noen politikere bruker stadig mer av møtetiden, mens om lag halvparten sjelden eller aldri tar ordet. Det er min oppgave å prøve å finne ut av hvordan dette kan balanseres bedre.

På gruppeledermøtet 12. november opplevde jeg at vi fikk en konstruktiv dialog rundt dette dilemmaet. Også måten jeg leder møtene på ble kommentert. Jeg tar til meg konstruktive tilbakemeldinger og vil alltid ha fokus på å forbedre meg i møtelederrollen. At mine innledninger, eller forsøk på å dele kunnskap jeg som ordfører får tilgang på, av noen tydeligvis oppleves som hersketeknikker, kan jeg bare beklage. De er ikke ment sånn. Fordi alle møtene overføres via kommune-TV har min intensjon med innledninger vært å inkludere seere/ lyttere i møtet. Deling av saksinformasjon jeg som ordfører tilegner meg forstår jeg kan misoppfattes. Denne praksisen skal jeg derfor vurdere nøye.

Generelt er jeg av den oppfatning at samarbeidsklima og møtegjennomføring blir best ved at vi snakker direkte med hverandre, i stedet for å kritisere hverandres form i offentligheten. Alle er ikke enig i hva som er best. Men alle partier, også Gran bygdeliste, kan når som helst melde inn sine innspill via sin gruppeleder.

I dialog ønsker jeg fortsatt å bidra til en møtekultur og møteledelse det står respekt av.

Randi Eek Thorsen, ordfører Gran

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken