Det 15 kommunestyrerepresentanter stemte for i går kan meget vel innebære at rådmann Torbjørn Hansens planer for nye Sagatangen helse- og omsorgssenter skrotes. Og at mesteparten av kostnadene med å lage det, blir helt bortkastede.

Uviss realisering

Akkurat nå er det ingen gitt å gi et forpliktende svar på når et sårt tiltrengt nytt helse- og omsorgssenter vil bli reist i Gran.

Årsaken ligger i at alternativet som de 15 stemte for, er så løst fundert at det er helt umulig å si noe sikkert om H-modellens levedyktighet.

Forslagets hjemmesnekrede karakter gjør at det i sin nåværende form ikke er egnet til stillingtagen. Det må vesentlig mer kjøtt på beinet.

Nå har de 15 forslagsstillerne forutsatt at henholdsvis formannskap og kommunestyre i løpet av høsten skal komme tilbake med et bedre beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvilket prosjekt – Sagatangen helse- og omsorgssenter eller H-modellen – som får gå videre til et forprosjekt.

Kommunestyret bestilte torsdag at det hurtig lages en arealplan og et kostnadsoverslag for H-modellen.

Gitt at det er ferie snart er det selvfølgelig utfordrende for administrasjonen i Gran å komme tilbake til formannskapet med en oppdatert beregning av en mer arealeffektiv H-modell allerede i august slik gårsdagens vedtak forutsetter.

Enda mer krevende med tanke på at det nå bare foreligger en skisse for H-modellen, er det at administrasjonen allerede i oktober skal presentere en «kostnadsberegning av fysisk H-modell» slik flertallet i kommunestyret har bestemt.

Nye rådgivere?

Hva skal denne kostnadsberegningen gjøres ut fra?

Ut fra den foreliggende skissen?

Da snakker vi så fall om bare gjett på et tall.

Stein Halvorsen Arkitekter AS, Prodecon AS (prosjektleder) og titalls rådgivende ingeniører har bistått Gran med med å utvikle skisseprosjektet. Sagatangen helse- og omsorgssenter. De er så tungt investert i dette alternativet at det neppe er aktuelt å be disse miljøene gjøre areal- og kostnadsberegninger for H-modellen.

Det betyr at kommunen må finne en ny rådgiver til å gjøre denne jobben.

Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) – primus motor bak lanseringen av H-modellen – har hele tiden vist til erfaringene fra Dammen der kommunen bestemte seg for å skrote planene om et nytt sykehjem i Krokstadelva i juni i fjor grunnet høye byggekostnader.

Det opprinnelige sykehjemmet skulle ha 128 plasser, dagsenter, produksjonskjøkken og base for hjemmetjenestene.

Konsulentselskapet Opak AS leverte i mars i år en rapport med alternative konsepter til nytt sykehjem. Alternativet med flest sykehjemsplasser, har 120 plasser og vil koste 707 millioner kroner, ifølge en rapport fra Drammen Eiendom.

Årsaken til den store kostnadsreduksjonen er ifølge vedtaket i kommunestyret torsdag kveld «basert på arealeffektiv form (T, X eller H-form) og et mer skjerpet krav til innhold».

Tar til motmæle

Fredag ettermiddag la administrasjonen ut en orientering på kommunens intranett hvor den gikk sterkt i rette med denne framstillingen.

Etter det rådmannen kjenner til var det ikke KS1 (ekstern kvalitetssikring – red. anm.) som gjorde at nytt kostnadsestimat reduserte byggekostnaden. Årsaken var, etter at prosjektet ble stoppet etter KS1-behandling, at Drammen Eiendom gjennomførte en ny mulighetsstudie for å redusere prosjektet. Her ble blant annet flere beboerrom, støttearealer, storkjøkken, dagsenter, hjemmetjenestebase, og mer tatt ut av prosjektet. I tillegg ble en annen bygningsform vurdert, da funksjoner var fjernet. Reduksjon av areal var i hovedsak årsaken, ikke at man hadde gjennomført en KS1, slik vedtaket er skrevet. Videre er rådmannen kjent med at kommunen forventer økte kostnader for drift, kjøp av tjenester med mer. Dette vil resultere i redusert støtte fra Husbanken, som følge av det nye og reduserte prosjektet.

Ser vi bort fra den meget kaotiske og lite tillitsbaserte måten H-modellen er tilkommet på, må det samtidig være lov å si at det er imponerende politisk håndverk av varaordfører Pål-Arne Oulie å få så mange lokalpolitikere til å stille seg bak hans alternative konsept. Vi snakker om avansert lokalpolitikk.

Posisjonen framstår rett og slett som glade amatører.

Sviende nederlag

At H-modellen lå ligger inne som en konkurrent til administrasjonens forslag – Sagatangen helse- og omsorgssenter – er samtidig et sviende nederlag først og fremst for rådmann Torbjørn Hansen, kommunalsjef for pleie- og omsorg, Haakon Brænden og ikke minst for ordfører Randi Eek Thorsen. At hun ikke klarte å lande den viktigste saken for Gran kommune på aldri så lenge – Sagatangen pleie- og omsorgssenter – må oppleves som veldig tungt med tanke på at hun går ut av politikken etter høstens kommunevalg.

Samtidig er det ingen tvil om at den politiske seieren varaordfører og de 14 andre kommunestyrerepresentantene vant torsdag kveld, også er med på å forsterke de politiske konfliktlinjene i Gran.

Akkurat som de ikke var dype nok fra før.

Og ikke bare mellom de som tapte og de som vant, men også mellom administrasjonen og H-modellens fødselshjelpere. Det var da også en følelsesmessig sterkt preget pleie- og omsorgssjef som måtte presentere administrasjonens forslag til nytt helse- og omsorgssenter etter at han skjønte at forslaget hans ikke fikk tilslutning i denne omgang.

Usikkerhet hos samarbeidspartnere

All usikkerheten om det nye pleie- og omsorgssenteret er selvfølgelig dårlig nytt for brukere, pårørende og ansatte i helse og omsorg i Gran. Stengningen av «Tryggheten» ved Skjervum helse- og omsorgssenter for å bruke bemanningen ved korttidsavdelingen på Marka til rullerende omsorg alt grunnet skyhøyt sykefravær i avdelingen, forteller mye om hvor prekær situasjonen er i helse- og omsorg i Gran.

Utsettelsen og lanseringen av et nytt konsept for et nytt pleie- og omsorgssenter øker også risikoen for at det nye senteret ikke integreres med et lokalmedisinske senter med tjenester fra Sykehuset Innlandet. Hvor det nye Innlandet sykehus skal reises er ikke endelig avklart selv om Moelv er mest sannsynlig destinasjon. Usikkerhet i begge ender, øker risikoen for at Gran kan bli taper i kampen om dette senteret.

Alt koket om nytt helse- og omsorgssenter i Gran kan også bidra til at Lunner blir mer skeptisk til å fornye avtalen om tre kommunale akuttplasser på Sagatangen. Avtalen skal fornyes til høsten. I og med at kommunestyret i Lunner har bedt rådmannen utrede tilknytning til Ahus, kan den felles kommunale legevakten i Gran bli et tema mellom de to kommunene.

Skal ikke torsdagens vedtak om også å utrede H-modellen, bli en gedigen pyrrhosseier (dyrekjøpt seier) ikke bare for de 15, men for hele Gran, må H-modellen utredes veldig raskt og innebære store besparelser for lokalsamfunnet.

Ikke bare i form av reduserte byggekostnader.

I det lange løp er det jo driftingen av disse tjenestene som overlegent kommer til å veie tyngst i de kommunale budsjettene. Da må H-modellen også være konkurransedyktig i hva den genererer av driftskostnader.

At de 15 har lagt til grunn at H-modellen skal utredes uten omsorgsboliger gjør jo de potensielle besparelsene som ligger i at helse- og omsorgssenteret er samlokalisert med omsorgsboliger, kan utebli.

Det spilles høyt i Gran. De som spilte høyt i kommunestyret torsdag, vant, men det er usikkert om de har trumf på hånden.

LES OGSÅ: