Gå til sidens hovedinnhold

Ulike familier må få like rettigheter!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Høyre har familien som institusjon alltid stått sentralt som en av hjørnesteinene i samfunnet. Familien skaper trygge og varige rammer rundt individuell kjærlighet. Den gir omsorg for hverandre og sikrer trygge rammer for barn.

Familier skapes på ulike måter. Mange er uenige i noen av valgene som foretas for å skape en familie. Kjernen for valgene er uansett det samme: Ønsket om å skape en forpliktende og trygg havn for sine aller nærmeste. Det må vi erkjenne og respektere for å bevare familien som vår viktigste institusjon. Det innebærer også å inkludere familier i ulike former.

Høyre har programfestet at ulike familier skal få like rettigheter. Vi har en lang vei å gå for at lover, forskrifter, retningslinjer og daglige tolkninger skal gjenspeile det familiemangfoldet vi har i samfunnet. Det handler om mer enn at brev fra Skatteetaten ikke skal henvise til ’mor og far’ eller at medmor eller medfar skal få fulle rettigheter som forelder.

Et område er surrogati gjennomført i utlandet. Selv om surrogati ikke er tillatt i Norge, må vi likevel erkjenne at løsningen for en del er å reise til utlandet for å etablere familie. Når barn så kommer til Norge er alle juridiske bånd til fødeland og biologiske foreldre kuttet.

Barnets juridiske rettigheter må sikres raskt og uten ugrunnet opphold for å trygge barnet – uavhengig av unnfangelsesmetode. Dette kan løses gjennom forprosess underveis i graviditeten slik det tidligere er foreslått i Norge. Da vil barn ha sine foreldre med fullt ansvar fra første dag.

Et helt annet område er når noen velger å danne familie ved samarbeid og fordeling av ansvar enten som to par eller ett par og en nærstående venn. Barna får gode hjem med ansvarlige foreldre som følger opp, og det kan til og med være en ekstra til å støtte opp om både oppdragelse, omsorg og i øvrige hverdagshendelser.

Det vil kreve omfattende lovarbeid å skape et godt lovverk knyttet til mer enn to foreldre, både med tanke på premissene for etablering av slikt foreldreskap, form og innhold. Samtidig vil det skape stabile og trygge rammer for familier skapt med flere frivillige voksne – uavhengig av legning.

I Nederland har den borgerlige regjeringen, der vårt søsterparti CDA er med, gjennomført en omfattende utredning om hvordan delvis foreldreskap for sosiale foreldre kan løses. Den peker blant annet på hvordan medforeldre må kunne bidra i oppfølgning og utøve rettigheter både overfor skole og fastlege. Utredningen ser også på hvordan medforeldre kan få en særstilling knyttet til foreldremyndighet dersom biologiske foreldre faller bort.

En grunntanke i Høyre har alltid vært at forandring er et middel for å bevare. Skal familien fremdeles være en hjørnestein i samfunnet må vi ha en politikk for alle barnefamilier i Norge. Derfor trenger vi en dialog om inkludering av ulike familier.

Familien er en hjørnestein i samfunnet – da må vi se alle familier! Happy pride!

Kommentarer til denne saken