Gå til sidens hovedinnhold

Ulovlig kommunal barnehagedrift i Gran kommune siden 2016

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gran kommune har nettopp gitt forlenget liv til sin egen kommunale barnehage, Vesleskogen, som er et såkalt hjem i Gran Familiebarnehage. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og har ansvaret for å godkjenne barnehager etter barnehagelovens § 10 og familiebarnehager etter § 11 og forskrift om familiebarnehager. Som barnehageeier, har Gran kommune plikt til å søke godkjenning i henhold til lover og regler som gjelder for godkjenning slik private barnehager også gjør. Det finnes egne forskrifter som regulerer godkjenning av familiebarnehager i tillegg til barnehageloven.

I henhold til vedtak i Gran kommune er etatsleder for barnehage både ansvarlig for drift av egne kommunale barnehager og godkjenningsmyndighet for de samme.

I vedtak av 09.01 2017 godkjente barnehagesjefen i Gran, Gran kommunale familiebarnehage for barnehageåret 2016-17, altså en midlertidig godkjenning med tilbakevirkende kraft.

Vesleskogen ble i 2016 opprettet i ny lokasjon, ny base, og nytt antall barn og grupper som avdeling i Gran familiebarnehage. Ved slik omfattende endringer må en familiebarnehage/barnehage søke ny godkjenning i henhold til det regelverk som barnehagemyndigheten måtte forholde seg til.

I den midlertidige godkjenningen er det imidlertid ikke gitt noen begrunnelse for vedtaket eller gitt opplysninger (informasjonsgrunnlag) som er tilstrekkelig for å vurdere egnethet etter barnehageloven.

Det er også fastslått fra myndighetene at det ikke er lov med midlertidig godkjenning slik Gran kommune har gjort. Det er altså gjort et ulovlig vedtak i 2017 og barnehagen har således vært drevet ulovlig siden 2016.

Gran kommunale familiebarnehage består av små avdelinger i hjemmet hos en fagarbeider. Avdeling Bråkmakergata har 4 barn fra 0–4 år. Uteavdelingen Vesleskogen har plass til 18 barn fra 3–6 år. (Hentet fra hjemmesiden til barnehagen).

I henhold til regelverket må Gran kommune godkjenne den sammenslutning/ordningen som samlet utgjør familiebarnehagen, hvert enkelt hjem og eventuelt baselokale.

Baselokalet har heller ikke vært godkjent, bl.a. på grunn av for høye radonverdier.

Kommunen har altså etablert en kommunal familiebarnehage som i dag framstår med to avdelinger, den ene avdelingen har ubebodd lokale som base. Det kreves særlige grunner for at Gran kommune skal kunne godkjenne ubebodde lokaler som et hjem i en familiebarnehage. Skal dette skje, må en legge vekt på de hjemlige kvalitetene der ubebodde lokaler vurderes for godkjenning som et hjem i en familiebarnehage. Ubebodde lokaler kan godkjennes for en enkel gruppe barn, dvs. inntil fem barn.

Da Statsforvalteren våren 2017 hadde tilsyn på barnehageområdet, ble kommunen bedt om å levere inn godkjenningen gitt av kommunen for sin egen familiebarnehage, Gran familiebarnehage. Kommunen leverte da papirer for to andre avdelinger, men «glemte» pussig nok alt som gjaldt Vesleskogen som den da hadde godkjent ulovlig.

Et dypdykk i godkjenninger av barnehager i Gran kommune avdekker andre lovbrudd hvor det mest oppsiktsvekkende er at barnehagemyndigheten i Gran ikke følger § 6 i forskrift om politiattest. Denne forskriften krever at barnehagemyndigheten må synliggjøre i saksdokumentene at alle som har plikt til å levere politiattest, har levert det.

Det kan også se ut til at Gran kommune stiller mindre krav til søknadsgrunnlag og regeletterlevelse for sine egne barnehager enn til private barnehager i Gran i det materiale jeg har fått tilgang til, noe som selvsagt er problematisk av mange grunner.

Gran kommune er inne i en sterk nedgang i antall barn i barnehage. Sats nå på de lovlige barnehager og en lovlig organisering!

Dette svarer Gran kommune

Vi i Gran kommune ser at vi har gjort feil når det gjelder godkjenningsprosessen av Gran familiebarnehage avdeling Vesleskogen. Vi har nå satt i gang en prosess for å rette opp dette.

Som barnehageeier har Gran kommune rutiner for å hente inn politiattest for våre ansatte. Alle som jobber i Gran kommunale familiebarnehage er ansatt i Gran kommune. Rutinene for å hente inn politiattest gjelder derfor også her. Der barnehagen driftes i private hjem innhentes også politiattest av eier av hjemmet og deres familiemedlemmer hvis disse har mulighet til direkte kontakt med barna i barnehagen.

Alle barnehager og skoler i Gran har over tid vært inne i en prosess for å få godkjent lokaler etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehager og skoler. Vesleskogen har tidligere i år mottatt endelig godkjenning og radonverdiene er under nivået hvor en må sette i gang tiltak.

I tilsynet fra fylkesmannen i Oppland (nå Statsforvalteren Innlandet) i 2017 deltok private og kommunale barnehager, både ordinære–og familiebarnehager. Det var fylkesmannen som utpekte hvilke barnehager som skulle delta i tilsynet.

Gran kommune v/ kommunalsjef barnehage og skole

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.