I innlegg 7. desember hevder Øyvind Kvernvold Myhre at «kostnadene på Sagatangen blir minst 686 millioner». For å komme til dette tallet inkluderer han bygging av ny avlastningsenhet og erstatning for Solgløtt, som i investeringsplanen er oppført med 55 millioner. Begge disse enhetene er det som benevnes som tilrettelagte tjenester, og ligger på Skjervum i dag.

LES OGSÅ: Kostnadene på Sagatangen blir minst 686 millioner

Det som er vurdert i «sykehjemsprosjektet» er tilbud til eldre (67+) med behov for heldøgnsomsorg. Andre brukergrupper har ikke vært inkludert. Det skyldes blant annet Husbankens krav om at ulike brukergrupper ikke skal samles i store felles prosjekter. Husbanken har vært tydelig på at et prosjekt på tvers av brukergrupper som eldre, psykiatri og tilrettelagte tjenester ikke vil bli godkjent.

Investeringsbehovet på 55 millioner er derfor uavhengig av om nytt sykehjem/ omsorgsboliger bygges på Sagatangen eller Skjervum.

Kvernvold Myhre har sittet i kommunestyret i Gran hele den tiden nytt sykehjem har vært til behandling. Det forbauser meg derfor om han ikke forstår at det blir feil å legge kostnadene ved bygging av disse enhetene som en «Sagatangenkostnad». Uvitenhet, eller mot bedre vitende?

Les også

Se framover, ikke i speilet - vedta oppstart på Sagatangen nå!