Gran Arbeiderparti takker Utdanningsforbundet for at vi får anledning til å svare på viktige spørsmål som gjelder barnehage og skole. Vi ser fram til en god dialog framover.

1. Hvordan vil partiet sikre bedre lærertetthet i barnehagen?

Arbeiderpartiets mål er å sikre alle barn mulighet til en barnehageplass. Det er viktig med god kvalitet i barnehagen, og tilstrekkelig og kompetent bemanning. Gran Arbeiderparti vil føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk som blant annet legger til rette for at ansatte uten fagutdanning tilbys mulighet til å gjennomføre profesjonsutdanning.

2. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke barnehagebudsjettene i de neste fire årene?

Gran Arbeiderparti vil sikre full barnehagedekning og innføre løpende barnehageopptak. Vi vil bygge ny kommunal barnehage og jobbe for gratis kjernetid i barnehagen, spesielt for barn med annet morsmål enn norsk.

3. Kan partiet love at det ikke går inn for å kutte, men heller øke skolebudsjettene i de neste fire årene?

Gran Arbeiderparti er opptatt av kvalitet i skole og opplæring. Kvalitet handler om å motivere elevene til å lære, mestre og utvikle grunnleggende ferdighet og fagkunnskap for å bidra til et godt samfunn og eget personlig liv. Arbeiderpartiet vil arbeide for å øke skolebudsjettet om det viser seg at vi ikke er i stand til å gjennomføre en satsing på skolen innenfor de rammene som ligger i dag. Vi vil innføre en lese-, skrive- og regnegaranti som sikrer at elever som ikke har gode nok ferdigheter etter 2. trinn får et ekstra tilrettelagt opplegg og systematisk oppfølging. Vi vil ansette flere lærere og øke lærertettheten. Vi vil satse på lærerne gjennom kompetanseutvikling og etterutdanning, og styrke rådgivnings- og skolehelsetjenesten. Vi vil ferdigstille Brandbu barneskole, og få på plass gode transportløsninger og trafikksikker skolevei for elevene. Gran Arbeiderparti vil arbeide for tidlig start med fremmedspråksopplæring i barneskolen. I tillegg vil vi arbeide for å etablere en ordning med matematikkveiledere ved alle grunnskolene, på lik linje med leseveiledere.

4. Hvordan vil partiet redusere omfanget av byråkrati og rapporteringskrav, slik at lærere i barnehage og skole kan få lov til å være lærer?

Skolen og barnehagen har et viktig samfunnsoppdrag. Læreres profesjonalitet og kompetanse er avgjørende i realiseringen av samfunnsmandatet. Det er viktig at lærere har handlingsrom til å finne de beste veiene for elevenes utvikling og læring. Samtidig er samfunnet avhengig av å vite at oppdraget blir gjennomført med høy kvalitet. Skolen og lærere er således avhengige av at samfunnet hele tiden heiner om og setter søkelys på den virksomheten som foregår i skolen. Dette er ikke kontroll i den hensikt å opprettholde byråkratiske rutiner og rapporteringsordninger, men faktisk en hjelp for å bidra aktivt til profesjonalitet og handlingsrom. I byråkratiet ligger det også en kompetanse for å hjelpe skolen til å nå sine mål, men Arbeiderpartiet ønsker ikke byråkrati for byråkratiets skyld.

5. Hvordan vil partiet helt konkret prioritere kvalitet i undervisningen?

Læreren er den viktigste ressursen for elevenes læring og Arbeiderpartiet vil at lærerne skal ha tid til det som er viktigst: Læring, oppfølging og samarbeid. Mange av de oppgavene lærere i dag må ta seg av, bør bli ivaretatt av et godt og profesjonelt støtteapparat.

6. Hva vil partiet gjøre for hindre frafall i den videregående skolen her i fylket?

En vedvarende utfordring i norsk skole, er at mange ikke fullfører videregående opplæring. Den viktigste årsaken ligger i at elevene ikke har gode nok grunnleggende ferdigheter og motivasjon for videre læring med seg fra grunnskolen. Mange elever opplever lav mestring og lav selvfølelse. I 2015 går Arbeiderpartiet til valg på at alle elever som kommer inn under bekymringsgrensen i lesing, skriving og regning, skal få tilrettelagt oppfølging. Dette skal bidra til å gjøre en forskjell for elevers mestringsfølelse.