LUNNER: Frp i Lunner vil ikke ta imot én eneste flyktning de neste fire årene. – Det er ikke bra for noen om vi tar inn flere enn vi klarer å integrere. Vi må jobbe for å få folk i arbeid før vi kan ta imot flere, sier ordførerkandidat Andreas Mamen.

Som eneste parti på Hadeland har Lunner Frp programfestet full stans i bosetting av flyktninger. Noe som i praksis først kan tre i kraft i 2016. Etter all sannsynlighet følger Frp i Jevnaker etter når de har ferdigstilt sitt program. Gran Frp går til valg med ambisjon om å halvere antallet som skal bosettes fra og med 2016.

– Andre må også ta ansvar

I oktober fjor vedtok flertallet i Lunner at 24 flyktninger skal bosettes i 2015 og 2016. Etter en ekstraordinær endring i mai i år, blant annet med bakgrunn i Syria-krisen, ble det besluttet at ytterligere ti skal bosettes. Familiegjenforening kommer i tillegg. Om Frp i Lunner kommer til makten, vil de altså jobbe for at antallet reduseres så mye som mulig.

– Det har vært riktig å ta en del av ansvaret, men vi vil ikke gape over enda mer når vi ser at det allerede blir for dyrt og går ut over det kommunale tjenesteapparatet, sier Mamen.

I forbindelse med de siste politiske møtene der bosetting har vært til behandling, har rådmannen pekt på kapasitetsutfordringer og at kommunale tjenester «preges» av bosettingen.

– Det blir feil at noen kommuner tar hele byrden, se for eksempel på Jevnaker, som har tatt imot veldig få, sier han.

I sitt utkast til program skriver for øvrig Jevnaker Frps toppkandidat følgende: «Vi vil ikke ta imot flere flyktninger. Kommunen har en anstrengt økonomi med høy gjeld».

– Inhuman politikk

Lunner SVs listetopp, Mari Svenbalrud, mener Lunner Frp forsøker å spille på fremmedfrykt.

 

– De flagger her en horribel og inhuman politikk. Snakk om å være seg selv nok i en tid der verden trenger solidaritet mer enn noensinne, sier hun.

SV vil ta imot minst det antallet staten ber om. Et tall som de siste årene har ligget betydelig høyere enn vedtaket Lunner har endt opp med. Ulf Rogneby og Lunner Venstre har også for vane å foreslå høyere bosetting enn det flertallet lander på.

 

– Jeg er ikke overrasket over Frps utspill, og at de ser på flyktninger som et problem, framfor en ressurs slik vi i Venstre gjør. Samtidig registrerer jeg at det på landsbasis snakkes om en nasjonal dugnad, og at ministere fra Frp ber kommuner om å ta imot flere. Da blir bosettingsstans et rart forslag fra et regjeringsbærende parti, sier Venstres ordførerkandidat, Ulf Rogneby.

Vil opprette nye jobber

Lunner Frp argumenterer med at stans i bosetting vil gi bedre mulighet til å integrere menneskene som allerede har kommet til kommunen.

– Målet må være å få dem ut i arbeid, slik at vi kan få ned utgiftene på sosialbudsjettet. For å få til det, må vi få på plass gode introduksjonsprogram der det stilles strengere betingelser og krav. Det må forventes at alle bidrar og kommer seg ut i jobb. Å bli satt tydelige krav til handler om respekt og menneskeverd, mener Mamen.

– Vi hører stadig om folk med minoritetsbakgrunn som ønsker å jobbe, men ikke slipper til på arbeidsmarkedet. Hvordan løser dere det?

– Vi kan ikke overlate alt til de private aktørene, men det kan være aktuelt med støtteordninger. Det er også masse som kan gjøres rundt om i kommunen, og vi kan opprette noen stillinger. Eksempelvis i barnehager, skoler, vedlikehold av kommunale eiendommer. I stedet for å ta imot flere kan vi bruke pengene på sysselsetting.

Her er en oversikt over hva de forskjellige partiene har skrevet i sine partiprogrammer om dagens tema: integrering og flyktningpolitikk.

 

 

Partiet stiller liste i Lunner og Gran, men har felles valgprogram: Som medlem av NATO og deltaker i bombingen av Libya i 2011 har Norge bidratt til flyktningstrømmen til Europa. Vi mener derfor at Norge har et ekstra stort ansvar for å hjelpe. Rødt vil ta imot flyktninger med raushet og respekt. Vi ser på innvandrere som en ressurs. 

 

 

Lunner: Vil at kommunen skal bosette minst det antallet flyktninger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ber oss om å ta imot hvert år. Flyktninger er viktige innbyggere for kommunen, og å bosette flyktninger er et viktig medmenneskelig bidrag.

Gran: Vil øke bosettingen av flyktninger og asylsøkere, og jobbe for at de raskt blir del av det lokale arbeidslivet.

Jevnaker: Omtaler ikke temaet i sitt program.

 

 

Lunner: Vil fortsatt ha god bosetting av flyktninger. Vil styrke integreringsarbeidet, slik at flyktninger som bosettes kommer i arbeid eller utdanning så raskt som mulig.

Gran: Vil legge til rette for at nye landsmenn lærer norsk og får mulighet til utdanning og arbeid. Vil opprette varige, lokale partnerskap-plasser for å få flere i språk- og arbeidspraksis.

Begge: Vil stimulere til frivillig fadderordning for nyinnflyttede flyktninger og innvandrere

Jevnaker: Alle må ta ansvar for å integrere barn og familier. Det kan handle om praktiske ting som å ønske velkommen i nabolaget, eller kjøre barn til aktiviteter sammen med egne barn.

 

 

Lunner: Videreutvikle en god voksenopplæring for Hadeland på Roa.

Gran: Omtaler ikke temaet i sitt program.

Jevnaker: Omtaler ikke temaet i sitt program.

 

 

Lunner: Det er vesentlig for integreringsarbeidet i kommunen at flyktninger blir godt introdusert til lokalsamfunnet. Vi vil ha flere flyktningguider, arbeidsplasser som er tilrettelagt for innvandrere, arbeide for at innvandrere får jobber som tilsvarer deres kvalifikasjoner.

Gran: Rausere bosettingspolitikk og en aktiv integreringspraksis.

Jevnaker: Omtaler ikke temaet i sitt program.

 

 

Partiet stiller liste i Lunner og Gran, men har felles valgprogram:

Omtaler ikke temaet i sitt program.

 

 

Kristelig Folkeparti stiller bare liste i Lunner: Flyktninger som bosettes i kommunen skal ha tilfredsstillende tilbud om oppfølging gjennom skole og helsevesen, og gjennom både frivillighet og offentlig tilbud sikres en god integreringsprosess. Legge bedre til rette for flerkulturell deltakelse i kulturlivet og kulturbasert integrering.

 

Lunner: Bedre introduksjonsprogrammet så flere flyktninger kommer ut i jobb. Ta bedre i bruk den kompetansen som finnes i næringslivet lokalt. Sørge for at de vi tar imot får et godt tilbud og blir integrert. Enda bedre integrering i idrett og kultur.

Gran: Økt språktrening og samarbeid med lokalt næringsliv om praksisplasser. Stimulere til aktiv integrering. Innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Bekjempe fremmedfrykt og arbeide for økt toleranse. Sammen med frivilligheten tilby aktiviteter for innvandrere i alle aldersgrupper.

Jevnaker: Alle trossamfunn og livssynsretninger må integreres i lokalmiljøet og i barne- og ungdomsarbeid.

 

 

Lunner: Stans i bosetting av flyktninger. Sosialbudsjettet øker i stor grad på grunn av bosetting de siste årene. Vi vil heller jobbe for å få folk i arbeid framfor å ta imot flere.

Gran: Vil redusere kommunens inntak av flyktninger med 50 prosent fra 2016.

Jevnaker: Vil ikke ta imot flere flyktninger. Økte utgifter som følge av mer innvandring og etter hvert familiegjenforening, makter ikke kommunen å håndtere med dagens økonomi. Det vil legges mer press på helsetjenester, skoler, barnehager og boligsituasjonen. Vi må først integrere de som allerede er her.

 

Gran bygdeliste

Gran bygdeliste stiller naturlig nok bare liste i Gran: Omtaler ikke temaet i sitt program.