Frivillighet: Under koronapandemien har organisert aktivitet i idrett og frivillige lag og foreninger måttet vike for smitteverntiltak. Sosial distansering har vært utfordrende for mange, ikke minst for barn og ungdom. Nå er det på tide å bygge opp igjen aktiviteten og derfor må frivillighet og idrett sikres gode vilkår for aktivitet, utvikling og rekruttering.

Beredskap: Koronaviruspandemien har synliggjort en sårbarhet ved at Norge er helt avhengig av globale markeder for å skaffe nødvendige smittevernutstyr, legemidler, vaksiner og testutstyr. Norge må ha større beredskap ved helsekriser, med økt beredskapslagring og økt nasjonal produksjon.

Matsikkerhet: Norge er blant de industrilandene i verden med lavest egenproduksjon av mat og norsk beredskapslagring av matkorn ble avviklet i 1995. Det gjør oss sårbare dersom vi skulle bli rammet av alvorlige kriser. Denne sårbarheten må reduseres, med økt norsk matproduksjon og gjeninnføring av beredskapslager. Og de unge som vil satse som matprodusenter må sikres mulighet til inntekt på linje med andre yrkesgrupper.

Klima: For å stanse klimaendringene må fossile ressurser fases ut og erstattes med fornybare ressurser fra sol, jord og skog. Klimamålene i Parisavtalen forutsetter omstilling, og satsing på de grønne næringene med tilhørende industri gir også grunnlag for nye arbeidsplasser. Ny elbil er fortsatt ikke et alternativ for alle, på grunn av pris og manglende utbygde lademuligheter. Derfor må ordinære biler kunne tankes med norskprodusert klimavennlig biodrivstoff til redusert pris.

Skatt og avgift: Skatter og avgifter bør endres for å bidra til mindre forskjeller mellom folk. De som har lavere og midlere inntekter bør betale mindre skatt, mens de som har de høyeste inntektene og største formuene, betaler noe mer skatt. Avgifter som rammer sosialt eller geografisk skjevt for vanlige folk bør reduseres, som eksempel drivstoffavgift og elavgift.

Reisefradrag: Mange har en ikke ubetydelig reisevei til og fra jobb hver dag. For den som reiser fra Jaren til Oslo på jobb daglig har Regjeringa redusert verdien av reisefradrag (pendlerfradraget) med over 6.000 kroner i året. Det blir feil å straffe folk økonomisk fordi de bor et stykke fra jobb, derfor må reisefradraget økes igjen.

Psykisk helse: Psykisk helsehjelp har lenge blitt nedprioritert i Norge og de siste 20 årene har halvparten av døgnplassene forsvunnet. Våren 2021 fikk Senterpartiet flertall i Stortinget for å be regjeringa umiddelbart stanse nedbygging av psykisk helsevern, med sikte på å bygge opp i tråd med behovet.