Kommunestyret i Gran gjorde den 17.12. et vedtak om å videreutvikle prosjektet som sykehjem på Sagatangen, og i tillegg åpnes det for å invitere Sykehuset Innlandet og Lunner kommune inn i planlegging av et lokalmedisinsk senter tilknyttet det nye sykehjemmet, med mål om åpning 2024/25.

Det har vært delte meninger i denne saken, både i kommunestyret og i partigruppene til Høyre og Senterpartiet. Hvorfor ble så ikke det planlagte prosjektet vedtatt videreført slik rådmannen anbefalte?

LES OGSÅ: Vedtok helt nytt Sagatangen-forslag – ble lagt fram «over bordet»

  • Prosjektet fikk en kostnadssprekk i forhold til budsjett på 168 millioner kroner.
  • Kostnadssprekken ble av rådmannen foreslått finansiert med å sette eiendomsskatten til 4 promille, som er maks tillatt sats.
  • En slik løsning ville gitt kommunen begrenset mulighet til å dekke inn en eventuell renteøkning seinere.
  • Valgt sammensetning av bygget med 54 omsorgsboliger og 65 sykehjemsplasser ser også ut til å fordyre prosjektet på grunn av arealkrevende omsorgsboliger, som også gir lavere byggetilskudd per enhet.
  • Det har over tid vært etterspurt et oppdatert grunnlag fra rådmannen for at prosjektet gir en riktig dimensjonert løsning for Gran kommune, for å trygge kommunestyret i at forutsetningene i prosjektet holder. Blant annet har kommunestyret bestilt en oppdatert «Helse og omsorgsstrategi», uten at dette er levert av rådmannen.
  • I sum kan det se ut til at et flertall i kommunestyret har opplevd en usikkerhet om forutsetningene var riktige i forhold til en svært betydelig og langsiktig investering.
  • Gran kommune bør litt lenger fram i tid også ha et økonomisk handlingsrom for å realisere planlagt utbygging av omsorgsboliger ved Marka helse og omsorgssenter og oppgradere kommunale bygg, som skoler.
  • I samfunnsanalysen for ny sykehusstruktur i Innlandet er det anbefalt å gå fra et forsøksprosjekt til etablering av et utvidet tilbud av desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland. Dette momentet skal ikke tillegges avgjørende betydning for utfallet i saken i kommunestyret, men om Helse sør-øst og helseministeren tar en positiv beslutning i februar, og Stortinget ikke omgjør dette, vil det ligge muligheter for å få et utvidet spesialisthelsetilbud på Hadeland i regi av Sykehuset Innlandet.

Så snart rådmannen får vurdert vedtaket, er målet å videreføre prosjekt nytt sykehjem på Sagatangen slik at vi får på plass et moderne sykehjem til 2024/25 - og hvis alt klaffer, et Lokalmedisinsk senter. Inntil da er det vedtatt at Gran sykehjem Skjervum skal ivaretas for tilfredsstillende bo- og arbeidsforhold fram til innflytting i nytt sykehjem på Sagatangen.