Allerede fra starten av planleggingen kom Statens vegvesen (SVV) sitt velbrukte triks fram – «Hvis dere vil ha vei, er det vi som bestemmer, hvis ikke blir det ikke noe vei».

Nå er veien ferdig, og vi håper den vil tjene hensikten best mulig, og avlaste Jevnaker sentrum for gjennomgangstrafikk, særlig tungtransport.

I en slik sak er det to hovedparter, SVV og Jevnaker kommune. Disse partene har ofte hver sin interesse. Dette har vi ikke minst sett i den siste tiden omkring bompengesaken der ordføreren har tatt grep og har framstått meget positivt på vegne av innbyggerne.

Det er avsatt 80 millioner kroner til tiltak for å utvikle lokal infrastruktur i forbindelse med ny E16. Dette er mye penger for Jevnaker kommune, og det er selvfølgelig å bruke dem mest fornuftig for vårt fellesskap.

Mitt hovedfokus med denne artikkelen er å belyse effekten av disse tiltakene, og særlig problematikken i forbindelse med «utbedring» av veien under jernbanebrua og stigningen forbi gamle meieriet.

Undergangen er for lav

Forslaget fra SVV er å senke veien under brua og legge den om i stigningen. Dette er vedtatt i Jevnaker kommunestyre. Pr. i dag er undergangen for lav for biler over 3,9 meter, det vil si store trailere.

Hvorfor skal dette «flaskehalsen» åpnes for trailertrafikk når en ønsker at den skal gå på nyveien? Bomprisen vil selvsagt påvirke tungtransporten til å bruke denne muligheten.

For å unngå tungtransport gjennom miljøgata er det nødvendig å beholde dagens høyde i undergangen.

Bedre å fylle opp

Det hadde vært bedre å fylle opp 10 cm, slik at høyden hadde blitt lik undergangen ved Nedre Vang. Når det gjelder bakken ved gamle meieriet hadde det vært nok å senke veien på toppen. SVVs sin løsning gir to nye svinger som blir en dårligere løsning.

Hva er argumentene for å velge en slik løsning? Hva mener Jevnakers befolkning? Det er påfallende hvordan saker som gjelder disse tingene blir behandlet eller ikke behandlet i kommunen.

Tunge kompliserte utredninger blir presentert skriftlig om muntlig av SVV i politiske fora, stoff som ofte er for omfattende å sette seg inn i for «menigmann».

Jeg har gjentatte ganger hørt uttrykt «vi må stole på fagfolk». Hvor er fagfolkene? Jo, de sitter hos SVV. Hvor er kommunens fagfolk? Jo, jeg mener de er ganske fraværende, og at kommunen godtar alt «fagfolkene» i SVV sier.

Kommunens egen skyld

Dessverre er dette vesentlig kommunens egen skyld. I ettertid kan det oppstå, og vil oppstå, uheldige situasjoner som kan koste dyrt.

Det ferskeste eksemplet er bompengesaken som har pågått, men det kan komme flere.

Promenadesaken er også et eksempel. Ekspertisen hos SVV har uttalt seg, og kommunen er helt fraværende med kritiske spørsmål. Selv om det er masse eksempler på andre kommuner som sliter i ettertid med saker som er for dårlig utredet, eller hvor unnfallenhet fra kommunen har resultert i tragedier.

Tungtransport i miljøgata

Å få tungtransport gjennom miljøgata vil være svært uønsket. Det vil fortsatt kunne skje ved at de svinger av ved Kleggerud og kjører gamleveien mot Jevnaker og videre opp Olumslinna.

Hvordan denne åpningen kan stoppes blir en utfordring som sikkert kan løses. Et påtrykk fra kommunen mot SVV for at de med sin ekspertise må finne en løsning er sterkt ønskelig. En løsning på dette, sammen med hindringen ved nevnte jernbaneundergangen, vil løse problemet med tungtransport gjennom miljøgata.

Trailertrafikken som skal landes på Eggemoen vil selvsagt også benytte miljøgata i stedet for nyveien.

Hva mener innbyggerne på Toso om dette? Saksbehandlingen fra kommunen er rett og slett for dårlig.

Godtas uten motforestillinger

SVV sin påvirkning av utviklingen i Jevnaker blir godtatt uten nødvendig motforestillinger før arbeidene igangsettes, og at de eksterne midlene som tilflyter Jevnaker kommune bare er en bonus.

Jeg mener her å ha pekt på et eksempel på det motsatte, denne «utbedringen» av gammel vei er til ulempe for vår kommune. Vi ønsker minst mulig tungtransport på vårt lokalveinett.

Senking av jernbaneundergangen vil også gi sterk redusert bomavgift for trailere. Eksempelvis vil en trailer tur/retur Roa/Jevnaker spare 300 kroner ved å bruke miljøgata.