Skal vi lykkes med å løse de store samfunnsutfordringene vi har foran oss, trenger vi en kraftsatsing på realfag på alle nivåer. Fra barnehage til universiteter og høyskoler.

Samfunnet er stadig mer avhengig av teknologi og vitenskapelige framskritt, og realfagene ligger til grunn for dette. Derfor er det viktig å jobbe for økt realfagsinteresse og kompetanse i Norge.

Realfagene er avgjørende for grønn omstilling og vekst. Bedrifter som er avhengige av teknologi og IKT trenger ansatte med realfaglig bakgrunn for å utvikle nye produkter og tjenester, og for å holde seg konkurransedyktige. Samtidig er også økt IKT-kunnskap viktig for norsk sikkerhet og beredskap, derfor er det viktigere enn på lenge at vi dyrker fram den kompetansen i Norge.

Vi er rike på naturressurser og har høy teknologisk kompetanse, dette gir oss konkurransefortrinn, men bare om vi jobber for å beholde det. Derfor foreslår Høyre en målrettet, politisk satsing på realfag – en realfagsstrategi.

Mye tyder på at interessen for realfag synker blant elevene i overgangen til ungdomsskolen. Det kan føre til at de velger bort realfaglig utdanning og karriere senere i livet. I tillegg har norsk ungdom vesentlig mindre naturfag på ungdomsskolen enn andre land i Norden, og lærerne har for svak fordypning i realfag. Dette gir norske elever et dårligere utgangspunkt, og synliggjør behovet for mer praktisk og variert undervisning. Vi vil ha flere naturfagstimer på ungdomstrinnet og at lærerne får mer videreutdanning i realfag.

Vi må satse på mange nivå, og mangfoldet må økes. Jenter er underrepresentert i realfaglige utdanninger og yrker, og vi må gjøre mer for å inspirere dem til å velge realfaglige retninger. Vi trenger flere satsinger som viser at jenter kan og bør satse på teknologi- og realfagsutdanningene. Et eksempel på en slik satsing er «jenter og teknologi». Det startet som et prosjekt for å få flere jenter inn på, og gjennom teknologi- og realfagsstudiene på NTNU og det arrangeres nå årlige jentekonferanser for å inspirere unge jenter til å velge realfag.

En realfagsstrategi kan bidra til å løse samfunnsutfordringer som klimaendringer, beredskap og helseutfordringer, og den kan bidra til økt interessen for realfagene. Norge skal være en del av klimaløsningen og vi skal bidra globalt på flere felt, nettopp derfor legger Høyre nå fram forslag om en tiårig realfagstrategi som skal løfte realfagene.

Vi ønsker oss en strategi som skal bidra til at akademia og arbeidslivet trekker i samme retning. Bare slik kan vi sørge for at lokale og nasjonale kompetansebehov fylles og vi sammen får til den grønne omstillingen. Dette er også en stor mulighet for oss med de sterke kompetansemiljøene vi har både i næringslivet og i akademia, og det i kombinasjon med rike naturressurser og mange flinke folk. Jeg håper kompetansemiljøene i Innlandet vil bidra til økt fokus på og rekruttering til realfag i tida som kommer, og til støtte for en realfagsstrategi.