Gå til sidens hovedinnhold

Vi, styrere i de private barnehagene i Gran, er bekymret for framtiden!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Økonomisk effektivitet og lave fødselstall, sammen med forslag om ny tilskuddsmodell gjør oss urolig.»

– Vi, styrere i de private barnehagene i Gran, er bekymret for framtiden!

Vi ønsker å være viktige bidragsytere i lokalmiljøet og næringslivet på bygda. Storberget-utvalget sin modell «Du er henta» skaper uro blant oss. Vi er bekymret for framtiden til barnehagene våre og for hvordan kommunen stiller seg til «Storberget- modellen». Dersom kommunen velger å støtte denne modellen uten å se konsekvenser for de private barnehagene skaper det stor usikkerhet.

I Gran kommune er det mange private barnehager. Sammen med de kommunale utgjør vi et mangfold av ulike typer barnehager med god kvalitet og mye kompetanse. Dette har kommunen tidligere uttalt er et attraktivt moment med tanke på økt tilflytning i kommunen vår. Vi frykter for mangfoldet, jobbene våre og foreldrenes valgfrihet!

Flertallet i Storberget-utvalget vil:

  • Ta bort foreldrenes frihet til å velge barnehager som passer for deres barn.
  • Gi kommunen styringsrett over tilskuddsmidler til private barnehager som kan føre til at de gir ulikt tilskudd til ulike barnehager ut fra individuelle vurderinger og basert på skjønn.
  • Gi kommunen rett til å tidsbegrense tilskudd, redusere kapasiteten til private barnehager fra ett år til et annet og avvikle tilskudd til en privat barnehage for i stedet å gi tilskudd til en ny.
  • Ved avvikling/nedleggelse av private barnehager tilbakeføres balanseverdiene av et avviklingsregnskap til kommunen, foruten eiers innskutte kapital.
  • Gi kommunen større «makt» til å bestemme over private barnehager, samt lettere legge ned ved overkapasitet. Kommunen vil alltid ha det siste ordet.

Vi er prisgitt dere som er folkevalgte i kommunen, og deres kunnskap om drift av barnehager og vårt fagfelt.

  • Vi trenger forutsigbarhet i tilskuddsordningen og økonomisk likeverdig behandling for å sikre kvaliteten i barnehagene våre. Bare da kan vi opprettholde en forsvarlig drift.
  • Kunne beholde og ansette barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere med relevant utdanning og erfaring, som sikrer stabilitet.
  • Sikre at alle barn kan gå i en barnehage med god kvalitet.
  • Foreldre får velge hvilke barnehager de mener gir best tilbud til sine barn.

Vi ønsker oss nasjonale retningslinjer for tilskudd slik at kommunen ikke selv kan bestemme størrelsen på tilskuddet til hver enkel privat barnehage uten tydelige retningslinjer. Det er behov for å sette en øvre/nedre grense for tilskudd, samtidig som det bør være retningslinjer for hvor stort «gap» det kan være mellom tilskudd til kommunale og private barnehager. Prinsippet må være likebehandling. Hvordan kan man sikre likebehandling av barnehager, som bør være et mål, etter en sånn modell?

Med den foreslåtte endringen er vi redd mangfoldet i barnehagene blir dårligere. Vi trenger mangfoldet som finnes i barnehagene i Gran kommune i dag.

Dersom en slik modell innføres på landsbasis er det betenkelig hvor store forskjeller den kan ramme barnehagene i ulike kommuner. Barn i Norge har like rettigheter til å gå i en kvalitetssikret barnehage med like tilskuddsordninger. Hvordan sikres likebehandling? Skal man være «heldig» å være født i «riktig» kommune?

Vi vil at dere skal stille kritiske spørsmål til hvordan denne modellen vil ramme den enkelte barnehage og sektoren.

Alle barnehager har nasjonale føringer for bemanningsnorm, pedagognorm og et likt lovverk. Hvorfor skal vi da ha lokal tilskuddsordning og hvordan skal det løses? Hva skjer med barn, foreldre og ansatte i private barnehager dersom kommunen velger å kutte eller differensiere tilskuddet?

Vi bør ha en finansieringsordning som sikrer at alle barn har et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet, uavhengige om det er private eller kommunale barnehager, om en bor i Gran, Alta, Lunner eller Oslo kommune.

Kommentarer til denne saken